Kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017 - 2027

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Hvorfor satser vi på kulturminner?
  2. 1.2 Bakgrunn
  3. 1.3 Prosess og organisering
  4. 1.4 Mål
  5. 1.5 Sammendrag - hovedinnhold og oppbygging
 2. 2 Verdier
  1. 2.1 Kulturminneverdier
  2. 2.2 Verdigrunnlag for forvaltningen
   1. 2.2.1 Kunnskap
   2. 2.2.2 Respekt
   3. 2.2.3 Likeverdighet
   4. 2.2.4 Deltakelse
   5. 2.2.5 Samarbeid
 3. 3 Finnmark
  1. 3.1 Navnet Finnmark
  2. 3.2 Natur og ressurser
  3. 3.3 Bosetting og bebyggelse
  4. 3.4 Økonomi og erverv
  5. 3.5 Samfunn og kultur
  6. 3.6 Tro og tradisjon
  7. 3.7 Politikk og makt
 4. 4 Kulturminneforvaltning i Finnmark
  1. 4.1 Historikk
  2. 4.2 Organisering og myndighetsfordeling
   1. 4.2.1 Statlig kulturminneforvaltning
   2. 4.2.2 Samisk og regional kulturminneforvaltning
   3. 4.2.3 Kommunal kulturminneforvaltning
   4. 4.2.4 Museene som forvaltere
 5. 5 Status og utfordringer
  1. 5.1 Automatisk fredete kulturminner
  2. 5.2 Vedtaksfredete kulturminner
  3. 5.3 Kulturminner uten formelt vern
  4. 5.4 Båter og fartøy
  5. 5.5 Kulturmiljø, kulturlandskap og immaterielle kulturminner
  6. 5.6 Verdensarv
 6. 6 Satsingsområder
  1. 6.1 Kunnskap
  2. 6.2 Formidling
  3. 6.3 Forvaltning
  4. 6.4 Vern og vedlikehold
  5. 6.5 Samarbeid og deltakelse
  6. 6.6 Samfunnsnytte
 7. 7 Vedlegg
  1. 7.1 Vedlegg 1: Rammer for planarbeidet
   1. 7.1.1 Nasjonale og regionale rammer
    1. 7.1.1.1 Lov om kulturminner (Kulturminneloven, 1978)
    2. 7.1.1.2 Plan- og bygningsloven av 2009
    3. 7.1.1.3 Klima og miljødepartementet (2011/2015): Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
    4. 7.1.1.4 Stortingsmelding 16 (2004-2005) “Leve med kulturminner”
    5. 7.1.1.5 Stortingsmelding 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste»
    6. 7.1.1.6 Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 (2015)
    7. 7.1.1.7 Sametingets planveileder
    8. 7.1.1.8 Samisk kulturminneplan 1998-2001
    9. 7.1.1.9 Sametingsrådets redegjørelse om kulturminnevern (2013)
    10. 7.1.1.10 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013 – 2016
    11. 7.1.1.11 Forvaltningsplan for fredete samiske bygninger
    12. 7.1.1.12 Planveileder for Finnmark fylkeskommune
   2. 7.1.2 Internasjonale forpliktelser
  2. 7.2 Vedlegg 2: Avklaring av begreper