Lyser ut midler til tilrettelegging og kompetanseheving i landbruket

Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til regional tilrettelegging i landbruket (RT – midler) og midler til rekruttering og kompetanse heving i landbruket (RK – midler).  Søknadsfristen er 24. mars

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene)

Regionale tilretteleggingsmidler (RT – midlene) skal gå til prosjekter som støtter opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. 

Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

For 2024 er Rammen for RT-midlene 1 360 000 kroner. 

Rekruttering og kompetanseheving (RK – midlene) 

Rekruttering og kompetanseheving (RK – midlene) skal gå til prosjekter som bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Finnmark.

For 2024 er rammen for RK-midlene 462 000 kroner. 

Hvem kan søke?

  • Landbruksorganisasjoner
  • Lag og foreninger
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Kursarrangører
  • RT - midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal regionalforvaltning. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for begge ordningene er 24 mars.
Les mer om hvordan du søker regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Les mer om hvordan du søker om rekrutering og kompetansehevingstiltak i landbruket