Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Søknadsfrist

Rammen for RT-midlene er for 2024 totalt 1 360 000. kroner I tillegg kommer eventuelle tilbakeførte midler fra tidligere år.  Midlene lyses ut med frist ut 24. mars 2024.

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal.

Søk om midler på regionalforvaltning.no

Krav til søknad

  • Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024 (PDF, 714 kB). Prioriterte satsingsområder er her: omdømme, rekruttering, kompetanse, agronomi, melkeproduksjon, kjøttproduksjon, potet, grønnsaker og bær, modernisering av driftsbygninger, økologisk landbruk, skogbasert verdiskaping, videreforedling av mat, reiseliv.
  • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
  • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag ved særlige tilfeller.
  • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Finnmark fylkeskommune. 

Kontaktperson:

Cathrine Berg Johannessen, rådgiver næring

E-post: cathrine.johannessen@ffk.no 
Tlf: 78 95 31 59
Mobil: 92 91 90 12