Rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket (RK-midlene). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Søknadsfrist

For 2024 er rammen for RK-midlene 462 000 kroner. Midlene lyses ut med søknadsfrist 24. mars 2024.

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

  • Bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Finnmark

Hvem kan søke?

  • Landbruksorganisasjoner
  • Lag og foreninger
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Kursarrangører
  • Forsknings – og utviklingsinstitusjoner

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd.  Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal for å søke. Søk om midler via regionalforvaltning.no

Retningslinjer

Les retningslinjene for ordningen her (PDF, 148 kB)

Krav til søknad

Kontaktperson:

Cathrine Berg Johannessen, rådgiver næring

E-post: cathrine.johannessen@ffk.no 
Tlf: 78 95 31 59
Mobil: 92 91 90 12