Kompetanseforum Arktis (KFA)

Kompetanseforum Arktis er et samarbeidsorgan for kompetanseutvikling i Troms og Finnmark. Det er fylkene som leder nettverket, og Finnmark fylkeskommune har per i dag sekretariats-ansvar for forumet.

Med regionreformen fikk fylkeskommunene et utvidet ansvar for å koordinere og utvikle regional kompetansepolitikk. Kompetanseforum Arktis er opprettet for å få tettere samarbeid og bedre samordning mellom kompetanseaktører og arbeidsliv i regionen. Målet er å bidra til å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse for arbeids- og næringsliv i Troms og Finnmark, og slik bidra til utvikling og vekst.

Medlemmer i Kompetanseforum Arktis

 • Finnmark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • NHO Arktis
 • LO Troms og Finnmark
 • KS Nord-Norge
 • NAV Troms og Finnmark
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 • Kompetanseforbundet
 • Fagskolen Finnmark
 • Fagskolen Troms

Mandat og mål

Kompetanseforum Arktis skal bidra til utvikling av kompetansetilbud, mobilisere til kompetanseheving og bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i Troms og Finnmark. Formålet er å sikre et inkluderende arbeids- og næringsliv i vekst og utvikling og bidra til et bærekraftig samfunn i tråd med FNs bærekraftsmål

Delmål:

 • Sette framtidens kompetansebehov på dagsorden og foreslå metoder og tiltak for å dekke disse.
 • Sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, innen kompetansearbeidet.
 • Identifisere og bryte ned barrierer for regional samhandling, og stimulere til kompetansetiltak på tvers av bransjer og regioner.
 • Følge opp innspill fra samarbeidende fora og aktører og foreslå tiltak etter behov.
 • Stimulere til utvikling av nye og relevante EVU-tilbud (etter- og videreutdanning) og kurs.
 • Kvalifisere og inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap.
 • Være referansegruppe for utarbeidelse/revisjon av regionale styringsdokumenter som omhandler kompetansefeltet.
 • Komme med innspill til større kompetanseprosjekter og forvaltning av kompetansemidler.
 • Ha god dialog med andre forum som jobber med kompetanse samt nærings- og samfunnsutvikling: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), næringslivsforum, ol.

Se Kompetanseforum Arktis (KFA) sitt mandat og rammer (PDF, 45 kB)