Næringshager og inkubatorer

Finnmark fylkeskommune har oppdragsgiveransvar for næringspolitiske virkemidler i regi av Siva. Dette betyr at fylkeskommunen får ansvaret for å utforme og finansiere oppdrag til Siva i vårt fylke, i tråd med regionale behov og prioriteringer.

Om inkubasjonsprogrammet

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. I Finnmark finner du følgende inkubatorer:

Om næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshagen er et bedriftsfelleskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. I Finnmark finner du følgende næringshager: