Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Finnmark fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har ulike tiltak for å bidra til at private og offentlige fagskoler kan dekke dette kompetansebehovet.

Tilskudd til fagskoler skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Finnmark.

Mål for ordningen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen:

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private fagskoler med kontoradresse i Finnmark kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Søknaden må inneholde opplysninger som det blir bedt om i søknadsskjemaet for driftsmidler til fagskoler. Søknaden skal undertegnes av styreleder for fagskolen.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler.

Kriterier for tildeling av tilskudd 

I arbeidet med tildeling av tilskudd vil fylkeskommunen særlig legge vekt på:

 • Studietilbud som dekker etterspørselen etter høyere yrkesfaglig kompetanse i Finnmark.
 • Studietilbud som er tilpasset det å ha jobb under studiet.
 • Studietilbud med gruppestørrelse på minimum 15 studenter. Studietilbud med lavere deltakelse blir vurdert i forhold til respektive fag, og etterspørselen etter dette
 • Gjennomføring, det vil si tall på studenter som gjennomfører studiet
 • Vurdering av eventuell tidligere bruk av driftsmidler.
 • Vurdering av utdanningskvalitet.

Søknad om tilskudd

Private fagskoler og offentlige fagskoler som ikke er eid av Finnmark fylkeskommune skal sende søknad. Fylkeskommunens egen skole, Fagskolen i Finnmark, skal levere budsjettforslag med samme frist og krav som stilles til eksterne skoler.

Søknadsfrist

Søknad om driftstilskudd for studietilbud med oppstart høsten 2025 kunngjøres senere.  

Søknadsbehandling

Søknadene blir behandlet så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i statsbudsjettet i desember 2023.

Tilskuddsbrevet vil inneholde tilskuddsbeløp, antall studieplasser og hvilke(t) utdanningstilbud tilskuddet skal gå til og eventuelt andre vilkår for tilskuddet.

Beregning av tilskudd

Tildelingen vil følge de til enhver tid gjeldende tildelingsprinsipper og satser.

Fylkeskommunen vil i ettertid kunne kreve å få tilsendt dokumentasjon som viser det reelle kostnadsnivået. Dersom det viser seg at de satsene som blir satt er basert på et uriktig grunnlag, vil fylkeskommunen kunne kreve tilbakebetalt for mye utbetalt tilskudd.

Tilskudd blir gitt per år per heiltidsekvivalent student. Tilskuddet blir tilpasset faktisk lengde på utdanningen. Om et ettårig stedbasert utdanningstilbud blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt en fjerdedel av beløpet hvert semester.

Fylkeskommunen vil sørge for at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til kan videreføres innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer.

Utbetaling av tilskudd/rapportering

Driftstilskudd til eksterne fagskoler vil bli utbetalt to ganger årlig, i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet.

 • Fylkeskommunen har ansvar for at fagskolene som mottar driftstilskudd benytter tilskuddet i tråd med vilkårene for tilskuddet.
 • Fylkeskommunen kan kreve driftstilskuddet tilbakebetalt fra fagskolene dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet.
 • Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk (DBH-F). Det er flere frister gjennom året.

Private fagskoler har klagerett på fylkeskommunens vedtak om driftstilskudd. Offentlige fagskoler fra andre deler av landet har klagerett på lik linje med disse. Fagskolen i Finnmark har ikke en slik klagerett. Behandlingen av klager er delegert til politisk oppnevnt klagenemnd.