Arbeidsstipend for filmarbeidere

Fylkeskommunen deler ut et arbeidsstipend til filmarbeidere i Finnmark, med mål om å styrke filmmiljøet i fylket.

I 2024 tildeles arbeidsstipendet for en filmarbeider. Stipendet er på 150 000 kroner og for ett år. Søknadsfrist var 15. oktober 2023 kl. 13:00.

Fylkeskommunens arbeidsstipend for filmarbeidere skal styrke filmarbeideres profesjonelle videreutvikling. Stipendet skal gi tid og rom for å tilegne seg ny kompetanse og utvikle nye prosjekter. Stipendet er på 150 000 kroner.

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt og virksom i Finnmark fylke i stipendperioden.
 • Søker må være yrkesaktiv profesjonell filmarbeider som arbeider med audiovisuelle verk. Med audiovisuell verk menes en fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder i form av film eller serier produsert for offentlig visning eller omsetning.
 • Søker må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet i 2024 var 15. oktober 2023 kl. 13:00.

Hva kan stipendet brukes til?

 • ​​​​​​Stipendet skal benyttes til arbeid, herunder konkret prosjekt eller faglig fordypning og utvikling. Stipendet kan også benyttes til studie- eller andre fagreiser.
 • Ved behov kan deler av stipendet brukes til innkjøp av kamera-, redigerings- eller annet fagutstyr.
 • Stipendet kan ikke benyttes til oppstart av næringsvirksomhet eller til etablering av virksomhet.
 • Stipendet kan ikke brukes til finansiering av studier som normalt kan oppnå støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Stipendet kan heller ikke brukes til studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet).

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via fylkeskommunens skjemaportal. Søknadsfristen er over, skjema er derfor stengt.

Gå til FFK skjemaportal

I søknaden må du ta med:

 1. Kontaktinformasjon
 2. Kort sammendrag av søkers bakgrunn, relevant utdanning og erfaring (inntil 100 ord)
 3. Beskrivelse av fremtidige filmfaglige målsettinger og planer, gjerne konkrete prosjekter (inntil 250 ord)
 4. Kort beskrivelse av formål, motivasjon og faglig begrunnelse for stipendet (inntil 250 ord)
 5. Beskrivelse av hva søker ønsker å bruke stipendperioden til (inntil 500 ord), eventuell utfyllende prosjektbeskrivelse kan legges inn som vedlegg
 6. CV og dokumentasjon av filmfaglig virksomhet

Vedlegg

Vedlegg til søknad lastes opp i søknadsskjemaet. Alle vedlegg skal være i PDF-format. Maksimal filstørrelse per fil er 10 MB.

CV på inntil 3 A4-sider lastes opp som PDF. CV danner grunnlaget for aktivitetsvurderingen og skal inneholde opplysninger om:

 • Relevant utdanning
 • Relevant yrkeserfaring
 • Utvalg av gjennomførte prosjekter og produksjoner
 • Annen relevant informasjon, som tidligere mottatte stipend, priser og finansiell støtte
 • Kommende aktivitet skal kun inkluderes i CV dersom den er bekreftet (merk tydelig med “kommende”)

Inntil 3 vedlegg for å dokumentere virket som filmarbeider med fokus på nyere aktivitet og prosjekter fra de siste fem år.

 • Tekstdokumentasjon leveres som PDF-filer som ikke skal være på mer enn på 5 sider.
 • Filmdokumentasjon legges ved som nettlenker (f.eks. Vimeo). Nettlenkene skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis til hver enkelt lenke. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen.

Søknadsbehandling

Vurdering av søknad blir gjort av et stipendpanel som gjør en skjønnsmessig vurdering av filmfaglig kvalitet og aktivitet, i samsvar med retningslinjene for stipendordningen. I tillegg vektlegges kompetanse, målsettinger og framtidig potensial, egenart og evne til nyskaping, samt søknadens utforming.

Behandling av søknad gjøres i stipendpanelet og vedtas av Hovedutvalget for kompetanse (HUK). Stipendet tildeles i fylkesting i mars.

Utbetaling av stipendet

Arbeidsstipendet er på kr 150 000. Søker som blir tildelt stipendet skal sende faktura til fylkeskommunen etter at vedtaksbrevet er mottatt.

Se hvordan du sender faktura til fylkeskommunen

Rapportering

 • Stipendmottakeren må levere sluttrapport om sitt filmfaglig arbeid i stipendperioden, inkludert en vurdering av stipendets betydning for egen utvikling og virksomhet.
 • Rapporten skal inneholde en kort oppsummering av aktivitet: prosjekter, tiltak, faglige reiser og lignende som er gjennomført i stipendperioden. Nevn gjerne titler på prosjekt, navn på samarbeidsorganisasjoner og -personer, steder som har vært besøkt, med mer.
 • Dersom det har oppstått endringer i planene, skal dette kommenteres.
 • Rapporteringsfrist er innen utgangen av mars året etter at stipendperioden er utløpt.
 • Rapport sendes som vedlegg i e-post til postmottak@ffk.no.

Kontakt

Reija Marianne Lång, rådgiver, Kunst- og kulturutvikling

Send e-post til reija.laang@ffk.no.

Telefon 78 96 32 11

Problemer med søknadsskjema?

Dersom du ikke får en kvittering på e-post etter innsending av søknad, send e-post til reija.laang@ffk.no.

Ved tekniske spørsmål angående søknadsskjemaet, send e-post til brukerstøtte@ffk.no eller ring brukerstøtte 78 96 32 00.

Se retninglinjer for filmarbeiderstipendet (PDF, 648 kB)