Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Hvordan søke?

Alle søknader skjer elektronisk og via nettsiden anleggsregisteret.no

Der finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen inkludert bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt ansvarlig i egen kommune. 

Viktig å merke seg:

 • Frist for søknad i kommunen fastsettes av den enkelte kommune 
 • Alle ordinære anlegg som søker om spillemidler, skal være omtalt i en kommunal plan som handler om idrett og fysisk aktivitet. 
 • Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i mai hvert år.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • Kommuner og fylkeskommune.
 • Idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) og Sámi Valáštallan Lihttu (SVL).
 • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene til organisasjonsform – se bestemmelsene på regjeringen.no
 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • Norsk Kennel Klub og aktivitetsklubber organisert under klubben kan søke til hundesportanlegg
 • Norsk Organisasjon for Terrensykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen kan søke til sykkelanlegg. 

Hva kan det søkes midler til?

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • Universell utforming av eldre idrettsanlegg.
 • Kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg og ulike veiledere om idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelse av gode referanseprosjekter. 
Kommunen og fylkeskommunen kan rådgivning om planlegging hvis det er særlig behov for dette.

Fylkeskommunen har følgende ansvarsområder

 • Formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
 • Behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
 • Veiledning av søkere til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert planlegging av nye og rehabilitering av gamle anlegg
 • Tildeling av spillemidler.  
 • Utbetale spillemidler

Kontaktperson:

Ida Maria Ruiken, for anlegg til idrett og kultur

E-post: ida.maria.ruiken@ffk.no

Telefon: 78 96 30 65