Løyvefritak

Det kreves løyve for å drive persontransport mot vederlag med personbil. Det gjelder også transport som inngår som en del av en virksomhet det tas vederlag for, eksempelvis knyttet til turistvirksomhet.

Fritak

De senere år har det vært åpnet for at lokale løyvemyndigheter har kunnet gi tidsavgrensede løyvefritak opp til tre år for persontransport knyttet til såkalt «småskala turistvirksomhet», der persontransporten har inngått som en underordnet, men nødvendig del av virksomheten.

Lovendringer

Ved iverksettelsen av endringene i yrkestransportloven 1. november 2020, oppheves behovsprøvingen av løyver for persontransport med personbil. Alle som oppfyller personlige krav til løyve vil kunne søke om- og få tildelt løyve av lokale løyvemyndigheter.

Oppheving av behovsprøvingen innebærer derfor at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde den aktuelle løyvefritaksordningen.

Søke om løyve

Alle virksomheter som vil drive småskala turistvirksomhet må etter 1. november 2020 søke drosjeløyve. Dette gjelder også de som har fått midlertidige løyvefritak, som nevnt ovenfor når løyvefritaksperioden er utløpt. Dersom man bare ønsker å drive småskala turistvirksomhet med personbil, hvor transport inngår som en del av produktet, kan man søke om fritak fra bruk av taksameter med mer, jf yrkestransportforskriften § 48 siste ledd.

Løyvefritak gitt før 1. november 2020, vil være gyldige for den perioden de er gitt for. Ved utløpet av løyvefritaket må det søkes om drosjeløyve.

Søknader om løyvefritak etter 1. november 2020, blir ikke behandlet. Søkerne må i stedet søke om drosjeløyve og eventuelt fritak fra kravet om taksameter og merking. Link til søknadskjema finner du i lenken under:

Søknad om drosjeløyve