Drift og vedlikehold

Fylkeskommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Finnmark. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Mangler på fylkesvei kan meldes inn til Vegtrafikksentralen på Statens vegvesen sine nettsider, eller til det døgnåpne nummeret 175

Les mer på Statens vegvesen

Om drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er et fagområde som er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på våre veier. Fylkesveiene knytter ulike deler av fylket sammen og skal fungere som en trygg og forutsigbar ferdselsåre for både trafikanter og næringslivet.

Med drift, menes oppgaver på veinettet og rutiner som er nødvendige for at vegene skal fungere godt for den daglige bruken av veien for trafikantene. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veigrepet

Vedlikehold er tiltak, innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan være å opprettholde standarden på veidekke, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.