Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, gjerne i oppstartsfasen og helst før forslag til plandokumenter er klare for politisk behandling. Det kan også være nyttig å drøfte samme plan flere ganger gjennom planprosessen. Planforum er en nyttig arena for større planer og planer som berører flere interesser.

Saker som kan drøftes i planforum:

  • Kommunal og regional planstrategi.
  • Regionale planer
  • Kommuneplanens samfunnsdel/arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Område- og detaljreguleringsplaner.
  • Ev. andre større (tema)planer

Møtetidspunkt og frister vår 2024

Møtetidspunkt og frister vår 2024
Møtedato Frist påmelding Frist forventningsnotat
11. januar 21. desember 4. januar
8. februar 18. januar 25. januar
7. mars 15. februar 22. februar
11. april 21. mars 28. mars
14. mai 23. april 30. april
13. juni 23. mai 30. mai

Møtekalender

Generell informasjon: