Regional transportplan Finnmark 2024-2036

Divisjon for samferdsel har satt i gang arbeidet med regional transportplan for Finnmark 2024-2036. Regional transportplan utarbeides etter plan- og bygningslovens § 8-1, og skal vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet.

Forslag til Regional transportplan Finnmark er sendt på høring med frist 28. mars 2023. Etter høringsfristen og merknadsbehandling legges forslaget frem for behandling og vedtak i fylkestinget i juni 2023.

I Regional planstrategi beskrives Regional transportplan som følger:

Regional transportplan vil være et viktig verktøy for sammenstilling og synliggjøring av utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor samferdsel i Troms og Finnmark. Planen vil trekke opp langsiktig transportpolitikk, og angi prinsipper og legge føringer i detaljerte handlingsprogram. Planen skal også være strategisk innrettet, med effekt av en samordning av prosesser og forvaltningsnivå regionalt. Planen settes videre i sammenheng med Nasjonal transportplan, der Regional transportplan vil vise mål og krav til alle deler av transportsystemet, og gi innspill til prosesser og planarbeid. Det legges opp til et tidsperspektiv for planen på 12 år, i tråd med Nasjonal transportplan slik at planen også ivaretar en innarbeidet rolle også som oppspill til Nasjonal Transportplan, der det legges opp til at behovet for revisjon vurderes hvert 4. år i forbindelse med utarbeidelse av regional planstrategi.

Problemstillinger

Problemstillinger som skal tas med videre i planleggingen:

Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i fylket. Utformingen av transportpolitikken står sentralt for å nå mål innenfor klima/miljø, levekår og folkehelse. Et stort etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring, fiskerihavner, uløste rassikringsoppgaver både på riks- og fylkesveg, strategisk utvikling av riksvegnett og jernbane, og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og lufttransport, samt overgangen til 0- og lavutslipps kollektivtransport er sentrale utfordringer som må inkluderes i den videre planleggingen.

Regional transportplan vil ikke legge direkte føringer for arealbruken i Finnmark, og utløser derfor ikke behov for konsekvensutredning etter plan- og bygningslova.