Regional planstrategi: Utviklingsplan for Finnmark 2024-2028

Bli med på laget for å skape et trygt og bærekraftig Finnmarkssamfunn! Arbeidet med den regionale planstrategien for Finnmark for de kommende årene er i gang. 

Hva er Utviklingsplan for Finnmark?

Den regionale planstrategien har fått navnet «Utviklingsplan for Finnmark», og vil gjelde for Finnmark i årene 2024–2028.  Målet med planen er å gi svar på hvor vi er i dag, hvor vi vil framover og hvordan vi skal komme dit.

Om utviklingsplanen

  • Utviklingsplanen tar stilling til hvilke regionale planer og andre planer og strategidokument som skal utarbeides de kommende årene.
  • Utviklingsplanen skal sette strategisk retning for samfunnsutviklingen i Finnmark, med langsiktige mål og strategier.
  • Utviklingsplanen skal bidra til å samordne innsatsen i offentlig sektor i Finnmark og blir til gjennom et bredt samarbeid mellom kommuner, statlige organisasjoner, institusjoner, organisasjoner og andre som blir påvirket av planarbeidet.
  • Utviklingsplanen følger opp nasjonale mål, retningslinjer og forventninger.  

Bakgrunn

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og regional planstrategi er forankret i Plan og bygningsloven § 7-1 som sier følgende:

Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.  
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.  
Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet 

Nyttige lenker om kunnskap om regional planlegging

Plan- og bygningslovens kap. 7: Regional planlegging  fra lovdata.no 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging på regjeringen.no