Strategi for næringsutvikling i Finnmark 2023–2028: Handlingsplan 2023–2025

Handlingsplan 2023–2025*

Hovedmål: 

Strategiens hovedmål er at Finnmark har attraktive lokalsamfunn og et sterkt og bærekraftig næringsliv

*Strategi for næringsutvikling i Finnmark 2023 - 2028 ble vedtatt av fylkestinget for Troms og Finnmark, 14.03.2023. Vedlagte dokument er utdrag fra strategi samt handlingsplan til næringsstrategien.

For å bidra å nå hovedmål er det definert fire satsingsområder. Utvelgelsen av satsingene baserer seg blant på analysen fra SMART spesialisering. Til hver av satsingene er det ett delmål og tilhørende strategier og tiltak. Det er viktig at fylkeskommunen samlede virkemidler, faglige kompetanse og utviklingsressurser målrettet benyttes for å nå næringspolitiske målsettinger. Tiltakene favner derfor over flere av fylkeskommunens kjerneoppgaver, som eksempelvis samferdsel, kultur og opplæring.
For å øke brukervennlighet er handlingsplan kortfattet og fokuserer i på noen prioriterte satsingsområder og viktige tiltak. Strategien gir ikke en samlet oversikt over fylkeskommunens næringspolitiske arbeidsportefølje eller pågående satsinger.
Mange av tiltakene tar er utformet med utgangspunkt i de fem viktigste driverne for utvikling. Skissen nedenfor viser sammenhengen mellom satsingsområder og drivere for utvikling.