Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025

Forord

Finnmark har blant de beste vindressursene i verden, ressurser som gir grunnlag for næringsutvikling og ren energiproduksjon. Fylkestinget vedtok i 2010 ny Energistrategi for fylket vårt, et strategidokument som for første gang banet veien for en storsatsning på fornybar energi i Finnmark. Det ble i denne sammenheng også besluttet å gå i gang med en regional plan for vindkraft for å legge regionale politiske føringer for utviklingen innen denne spennende næringen. Denne satsningen er i tråd med nasjonal politikk innen energiområdet, og bidrar således til å oppnå våre forpliktelser overfor EUs satsning på fornybar energiproduksjon.

Prosjektet har vært omfattende og ressurskrevende, men det har også vært nødvendig. De nasjonale energimyndigheter er i henhold til energiloven pliktig til åta Regional Vindkraftplan for Finnmark med i beslutningsgrunnlaget når konsesjonssøknader skal behandles. På denne måten har vi som regional planmyndighet en hånd på rattet når beslutningene om vindkraft skal fattes.

 

Finnmark er et mangfoldig fylke og når man skal bygge ut vindkraft er det mange interesser som skal ivaretas. Vi har ansvar for vår felles kulturarv, vårt biologiske mangfold, våre unike naturverdier og den samiske kulturen. Videre har det vært en ledestjerne for prosjektet at den ene næringen ikke skal gå på direkte bekostning av den andre, og vindkraftnæringen må således hensynta andre næringsinteresser, som landbruk, utmarksbruk og reindrift.

Slike interessemotsetninger blir ofte sett på som et hinder for utvikling, men Regional Vindkraftplan for Finnmark har forsøkt å bruke de ulike interesser som premissleverandør i prosessen fram mot et endelig plandokument. Regional Vindkraftplan for Finnmark legger derfor opp til å anbefale utredning av vindkraft i de områdene hvor interessemotsetningene er minst samtidig som vindressursen er god.

Det viktigste vi kan gjøre for å oppnå næringsutvikling innen vindkraft i Finnmark, er å legge til rette for at vinkraftutbygginger blir realisert uten at det går på bekostning av annen næringsvirksomhet. Finnmark fylkeskommune vil gjøre det vi kan for å få det til, men vi har også gjennom Regional Vindkraftplan for Finnmark gitt vindkraftnæringen et godt grunnlag for å etterstrebe en slik utvikling gjennom sine valg av lokaliteter for utbygging av vindkraft.

Vadsø, 13. februar 2013

Runar Sjåstad
fylkesordfører

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Del 1: Fagrapport
  1. 1.1 Innledning
   1. 1.1.1 Bakgrunn og mål for planarbeidet
    1. 1.1.1.1 Planens hensikt
    2. 1.1.1.2 Nasjonale og internasjonale føringer
   2. 1.1.2 Prosess
   3. 1.1.3 Metode
    1. 1.1.3.1 Kart over vindressurser og områdeinndeling
     1. 1.1.3.1.1 Vindressurs
     2. 1.1.3.1.2 Områdeinndeling
    2. 1.1.3.2 GIS
    3. 1.1.3.3 Retningslinjer og veiledere
    4. 1.1.3.4 Utredningstema og avgrensninger
  2. 1.2 Teknisk kapittel
   1. 1.2.1 Begrepsavklaring
   2. 1.2.2 Vindkraft i dag
   3. 1.2.3 Konsesjonsprosessen
   4. 1.2.4 Havbasert vindkraft
  3. 1.3 Lokale ringvirkninger
   1. 1.3.1 Innledning
    1. 1.3.1.1 Erfaringer fra Norge
    2. 1.3.1.2 Erfaringer fra andre land
   2. 1.3.2 Anleggsfase
    1. 1.3.2.1 Direkte sysselsetting
    2. 1.3.2.2 Konsumvirkninger
    3. 1.3.2.3 Infrastruktur - vei og kai
    4. 1.3.2.4 Kommunal økonomi
    5. 1.3.2.5 Eiendomsinntekter
   3. 1.3.3 Driftsfase
    1. 1.3.3.1 Infrastruktur, vei og kai
    2. 1.3.3.2 Sysselsetting
    3. 1.3.3.3 Konsumvirkninger og andre ringvirkninger
    4. 1.3.3.4 Kommunal økonomi
   4. 1.3.4 Fremtidig utvikling av overføringsnettet
   5. 1.3.5 Leveranser i anleggsfasen
    1. 1.3.5.1 Finnmarkseiendommen (FeFo)
    2. 1.3.5.2 Finnmarkseide aktører
  4. 1.4 Status Finnmark
   1. 1.4.1 Nettet i Finnmark
   2. 1.4.2 Forsyningssikkerheten i Finnmark
   3. 1.4.3 Ledninger under bygging i Nord-Norge
    1. 1.4.3.1 Varangerbotn-Skogfoss
   4. 1.4.4 Ledninger meldt/konsesjonsøkt i Nord-Norge
    1. 1.4.4.1 Ofoten-Balsfjord
    2. 1.4.4.2 Balsfjord-Hammerfest
    3. 1.4.4.3 Skaidi-Varangerbotn (Øst-Finnmark)
   5. 1.4.5 Langsiktige planer i sentralnettet
    1. 1.4.5.1 ”Arctic Circle”
    2. 1.4.5.2 Import fra Russland
   6. 1.4.6 Kapasitet for innmating av vindkraft
    1. 1.4.6.1 Enova/NVE sin vurdering av kapasiteten
   7. 1.4.7 Strategi for vindkraftsatsing mot 2025
   8. 1.4.8 Krafteksport og samfunnsøkonomi
    1. 1.4.8.1 Krafteksport ved harmoniserte støtteordninger i Europa
  5. 1.5 Potensielle interessekonflikter
   1. 1.5.1 Områder omfattet av ulike typer vern
    1. 1.5.1.1 Datagrunnlag
    2. 1.5.1.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.1.3 Oppsummering
   2. 1.5.2 Landskap
    1. 1.5.2.1 Nasjonalt referansesystem for landskap
    2. 1.5.2.2 Sårbarhet/tåleevne
     1. 1.5.2.2.1 Kystbygdene i Vest-Finnmark (Landskapsregion 38)
     2. 1.5.2.2.2 Kystbygdene i Øst-Finnmark (landskapsregion 39)
     3. 1.5.2.2.3 Fjordene i Finnmark (Landskapsregion 40)
     4. 1.5.2.2.4 Dalbygdene i Finnmark (Landskapsregion 41)
     5. 1.5.2.2.5 Pasvik (Landskapsregion 42)
     6. 1.5.2.2.6 Finnmarksvidda (Landskapsregion 43)
     7. 1.5.2.2.7 Gaissaene i Finnmark (Landskapsregion 44)
     8. 1.5.2.2.8 Varangervidda (Landskapsegion 45)
    3. 1.5.2.3 Verdisetting og konfliktvurdering
    4. 1.5.2.4 Oppsummering
   3. 1.5.3 Biologisk mangfold
    1. 1.5.3.1 Datagrunnlag og metode
    2. 1.5.3.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.3.3 Vurdering etter Naturmangfoldlovens kap 2
    4. 1.5.3.4 Oppsummering
   4. 1.5.4 Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)
    1. 1.5.4.1 Datagrunnlag og metode
    2. 1.5.4.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.4.3 Oppsummering
   5. 1.5.5 Kulturminner og kulturmiljø
    1. 1.5.5.1 Metode og datagrunnlag
    2. 1.5.5.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.5.3 Oppsummering
   6. 1.5.6 Friluftsliv
    1. 1.5.6.1 Motorisert ferdsel
    2. 1.5.6.2 Høstingsaktiviteter
    3. 1.5.6.3 Datagrunnlag
    4. 1.5.6.4 Verdisetting og konfliktvurdering
    5. 1.5.6.5 Oppsummering
   7. 1.5.7 Reiseliv
    1. 1.5.7.1 Metode og datagrunnlag
    2. 1.5.7.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.7.3 Oppsummering
   8. 1.5.8 Reindrift
    1. 1.5.8.1 Datagrunnlag og metode
    2. 1.5.8.2 Verdisetting og konfliktvurdering
    3. 1.5.8.3 Oppsummering
   9. 1.5.9 Utmarksbruk og landbruk
    1. 1.5.9.1 Generelt om utmarksbruk i Finnmark
     1. 1.5.9.1.1 Vindkraft og utmarksbruk
    2. 1.5.9.2 Generelt om landbruk i Finnmark
     1. 1.5.9.2.1 Vindkraft og landbruk
    3. 1.5.9.3 Oppsummering
   10. 1.5.10 Forsvaret
   11. 1.5.11 Oppsummering delområder
  6. 1.6 Sumvirkninger
   1. 1.6.1 Innledende betraktninger
   2. 1.6.2 Erfaringer knyttet til samlet effekt av vindkraftverk
   3. 1.6.3 Samlet effekt av vindkraft i Finnmark
   4. 1.6.4 Retningslinjer basert på potensial for samlet effekt
  7. 1.7 Referanser
   1. 1.7.1 Referanser kap. 4
   2. 1.7.2 Nettbaserte kartkilder
 2. 2 Del 2: Retningslinjer
  1. 2.1 Innledning
   1. 2.1.1 Bakgrunn for planen
   2. 2.1.2 Hovedmål for planen
   3. 2.1.3 Organisering
  2. 2.2 Strategiske vurderinger
  3. 2.3 Lokal verdiskaping
   1. 2.3.1 Anbudsstrategi
   2. 2.3.2 Oppbygging av driftsmiljøer i Finnmark
   3. 2.3.3 Utdanning
   4. 2.3.4 Forskning
   5. 2.3.5 Kommunestrategi
   6. 2.3.6 Behov for dialog
  4. 2.4 Kraftnettets føringer for vindkraft
  5. 2.5 Kort om konsekvenser
   1. 2.5.1 0-alternativet
   2. 2.5.2 Finnmark øker vindkraft
   3. 2.5.3 Fylkeskommunen ønsker vindkraftutbygging i to områder
   4. 2.5.4 Fylkeskommunen ønsker ikke å satse på mindre anlegg mellom 10 - 50 MW
  6. 2.6 Fylkeskommunale føringer for vindkraft
   1. 2.6.1 Aktuelle utredningsområder for vindkraft
   2. 2.6.2 Delområde 1 Tromsgrensen
   3. 2.6.3 Delområde 2 Sørøya
   4. 2.6.4 Delområde 3a Kvalsund-Hammerfest
   5. 2.6.5 Delområde 3b Stabbursdalen-Billefjord
   6. 2.6.6 Delområde 4 Måsøy – Nordkapp
   7. 2.6.7 Delområde 5 Laksefjordvidda/Gaissane - Sværholt
   8. 2.6.8 Delområde 6 Nordkinn og Ifjordfjellet
   9. 2.6.9 Delområde 7 Varangerhalvøya Vest
   10. 2.6.10 Delområde 8 Varangerhalvøya Øst
   11. 2.6.11 Delområde 9a Bugøynes – Grense Jakobselv
   12. 2.6.12 Delområde 9b Pasvik
   13. 2.6.13 Delområde 10 Kautokeino - Karasjok
  7. 2.7 Retningslinjer for vindkraftutbygging i Finnmark