Regional transportplan for Finnmark 2024-2036

Forord

Finnmark er full av muligheter, der innbyggerne skaper store verdier og samfunn som er gode å leve i. Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler gjennom et helhetlig transportsystem er avgjørende for positiv nærings- og samfunnsutvikling. God framkommelighet og infrastruktur er nødvendig for bosetting, næringslivet og utviklingen av samfunnet i Finnmark. Folk og varer skal komme trygt fram og Finnmark skal ha et moderne transportsystem for framtiden. Mangelen på gode transportsystemer kan resultere i uforløst potensiale, bo- og arbeidsmarkeder isoleres, og en negativ demografisk utvikling som kan bidra til at byene og bygdene våre blir mindre attraktive for menneskene og næringslivet.

Det overordna målet med Regional transportplan for Finnmark 2024-2036 er «et sikkert og forutsigbart transportsystem som legger til rette for samfunnsutvikling og det gode liv». Transportplanen skal bidra til at innbyggerne og næringslivet sine behov til framkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas. Dette gjelder kortsiktige og langsiktige behov for bedre transportløsninger, framkommelighet og gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Infrastrukturen skal knytte Finnmark tettere sammen, og skape mulighet for vekst og utvikling gjennom et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem.

Behovet for satsing og investeringer i Finnmark er stort. Fra oppgradering av veinettet, rassikring, bedre flytilbud, utvikling av fiskerihavnene, og bedre forbindelser til våre allierte naboland. Dette er kritiske behov som det haster å få på plass.

Nord er viktig, og vil bli viktigere i framtiden. Derfor må det satses tungt i Finnmark for å sikre samfunnsutvikling, gode klima- og miljømessig transportløsninger, og for å ivareta forsvars-, beredskapsmessig og sikkerhetspolitisk behov. I ei tid preget av usikkerhet der Finnmark har en sentral posisjon i det geopolitiske bildet, er tilrettelegging for morgendagen viktigere enn noen gang. Det handler om tilstedeværelse og beredskap, om redundante løsninger og totalforsvar. Det handler om å gi befolkning og næringsliv i fylket muligheten til bærekraftig mobilitet. Men til syvende og sist handler det om muligheten til å leve det gode liv i Finnmark - for oss som lever her i dag, og for de som kommer etter oss.

Vadsø, 15.05.2023
Agnete Masternes Hanssen
Fylkesråd for samferdsel

Regional transportplan for Finnmark 2024-2036 (PDF, 2 MB)

Regional transportplan for Finnmark: handlingsprogram 2024-2027 (PDF, 777 kB)

Fylkestingets vedtak (PDF, 128 kB)