Akvakultur

Finnmark fylkeskommune tildeler tillatelser til akvakultur, behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og søknader om endringer av eksisterende oppdrettslokaliteter.

Fylkeskommunen koordinerer alle søknader mellom sjømatnæringa, kommuner og sektormyndigheter, før fylkeskommunen fatter vedtak om avslag eller tillatelse.

Forvaltningsansvaret omfatter

  • Tildeling av lokaliteter og tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)
  • Tildeling av tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (eks. marine fiskearter, makroalger, skalldyr og skjell)
  • Tildeling av tillatelser til fangstbasert akvakultur
  • Tildeling av tillatelser til havbeite

Søknader sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet

Heving av kjøpt kapasitetsøkning

Oppdrettere som har kjøpt økt kapasitet på 1 prosent vekst, eller unntaksvekst, kan heve kjøpet. 

Regelverk

Verktøy

Saksbehandlingstid

Tidsfristen for behandling av akvakultursøknader som foretas av tildelingsmyndigheten, andre sektormyndigheter og kommuner er forskriftsfestet på 22 uker. Dette forutsetter imidlertid at

  • fylkeskommunen mottar komplett søknad
  • øvrige instanser overholder sine frister
  • sektormyndighetenes vedtak ikke er påklaget

Sektormyndighetene i akvakultursammenheng er Mattilsynet, Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Kystverket og NVE.

Les mer om forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader                                                                            

Klageorgan og tilsynsmyndighet

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan i forhold til søknader om tillatelser for akvakultur, og kontroll- og inspeksjonsmyndigheten ligger fortsatt hos Fiskeridirektoratets regionkontorer. Mattilsynet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark fører for øvrig også tilsyn etter sine sektorlover.