Fylkeskommunen fordeler 70 millioner til næringsutvikling

Årets tildeling av distrikts – og regionalpolitiske virkemidler til Finnmark fylkeskommune var på 70,472 millioner.

Matros ikledd uniform, vernehjelm og hansker som flytter på en pall med varer ombord en passasjerferge i Bergsfjord, Vest-Finnmark - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: 70 millioner er fordelt til næringsutvikling i Finnmark Sunniva Tønsberg Gaski

Fylkesutvalget i Finnmark har nå vedtatt fordelinga av midlene. 

De distrikts – og regionalpolitiske virkemidlene skal støtte opp om regjeringens mål for distriktspolitikken om vekstkraftige lokalsamfunn, økt verdiskaping i næringslivet, gode tjenestetilbud og befolkningsvekst, og muligheten til å leve gode liv. 

Grønn omstilling og vekst i små og bittesmå bedrifter

Som deleier, med med 49% i Innovasjon Norge Arktisk (INA), tildeler Finnmark fylkeskommune 36 379 285 kr til Innovasjon Norge Arktis. 1,5 million kroner øremerkes til bærekraft i oppdraget til Innovasjon Norge Arktis (INA). Fylkeskommunen vil at INA i 2024 har et spesielt fokus på systemiske digitale løsninger som setter små bedrifter i stand til å møte det grønne skiftet på en god måte.

Fylkeskommunen peker i sitt oppdrag på fem drivere for utvikling: Bærekraft, digitalisering, kompetanse, forskning og utvikling (FoU), innovasjon, og infrastruktur og transport. 

Næringshagene og inkubatorene anses som et viktig verktøy for å få bedrifter til å vokse og for å skape gode nettverk og næringsmiljøer mellom bedriftene i regionen. Fylkeskommunen tildeler totalt 13 581 285 kroner til SIVAs næringshager og inkubatorer i Finnmark. 

Fordelinga ser slik ut:

Distrikts- og regionalpolitisk virkemidler 2024
Hvem Tildeles
Pro Barents AS (inkubator) 1,77 millioner
Nordkappregionen næringshage 2,9 millioner
Sapmi næringshage 2,9 millioner
Hermetikken Kulturnæringshage AS 2,9 millioner
Orinor AS (Næringshage) 2,5 millioner

I tillegg har Finnmark fylkeskommune bevilget 1,77 millioner til Orinor AS (Inkubator) og 1,77 millioner til Linken næringshage over de ekstraordinære tiltaksmidlene til Øst-Finnmark som kom høsten 2023.

5,243 millioner til kompetanse og arbeidskraft i distriktene

Nytt av året er en bevilgning på 5,243 millioner til kompetanse og arbeidskraft i distriktene. Midlene skal brukes til å mobilisere til utdanning og kompetanseheving, tilrettelegge for desentrale tilbud og å kvalifisere flere til utdanning og arbeid, i tråd med etterspørselen etter arbeidskraft.  

En av hovedutfordringene for bedriftene i Nord-Norge er å få tak nok kompetent arbeidskraft. Å sikre bedriftene tilgang på rett kompetanse er svært viktig for å sikre vekst og utvikling i næringslivet i fylket.

Omstilling i kommuner med særlige distriktsutfordringer

Som tidligere år bevilger Finnmark fylkeskommune 5,5 millioner til Kautokeino kommune som omstillingskommune med særlige utfordringer i nærings og samfunnsliv. Omstillingsprogrammet skal bidra til å skape 78 nye arbeidsplasser i perioden 2019 – 2025. 

I 2024 er ordninga for kommuner med særlige utfordringer styrket, og det er i tillegg til midlene som går til Kautokeino bevilget 5,2 millioner til bistand og veiledning til distriktskommuner og tilskudd til kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad.

Forskingsbasert innovasjon i næringslivet

2,7 millioner kroner er bevilget til FoU – programmet FORREGION Finnmark. Programmet skal bidra til at bedrifter i Finnmark tar i bruk forskning når de utvikler sine produkter og tjenester. 

Fylkeskommunen har det ledende ansvaret for å gi strategisk retning, samt å koordinere å styre den regionale utviklinga i fylket. For å bidra til framvekst og verdiskaping i næringslivet legger fylkeskommunen politiske føringer på bruken av midlene som forvaltes av SIVA og Innovasjon Norge Arktis. I tillegg forvalter fylkeskommunen egne regionale utviklingsmidler.

Les vedtaket fra fylkesutvalgets møte i Vadsø 30. januar