Ønsker avtale med Lappland

Nå starter prosessen med ny samarbeidsavtale med Lappland.

Tirsdag 21. mai vedtok Fylkesutvalget at prosess for etablering av en ny bilateral samarbeidsavtale med Lappland for perioden 2024-2027 skal iverksettes. 

Tidligere samarbeid med Lappland

Finnmark har en grense mot Finland på hele 616 km. Samarbeidet mellom Nord-Norge og Nord Finland foregår på flere områder, både bilateralt og i multilaterale fora.

Den første formelle samarbeidsavtalen mellom Finnmark fylkeskommune og Lapplands forbund ble undertegnet i 2017, under besøket av Lapplands delegasjon i Vadsø i forbindelse med 50 års-jubileum for Nordkalottrådet. Denne avtalen dekket fagområder som utvikling, samferdsel, kommunikasjon, opplæring, forskning, kultur og kulturarv. Ved fylkessammenslåingen med Troms i 2020 ble samarbeidsavtalen ikke forlenget.

Internasjonalt samarbeid viktig for Finnmark

Fylkeskommunedirektøren vurderer at bilateralt samarbeid med Lappland er av stor betydning for Finnmark. En formell samarbeidsavtale vil være avgjørende for revitalisering og oppbygging av fylkets bilaterale relasjoner med Lappland, men også gunstig for regional utvikling. Samarbeidsavtalen kan bidra til å øke engasjement og forpliktelse, og videre gi grunnlag for felles verdiskaping og attraksjonsbygging.

Fylkeskommunedirektøren anbefaler fylkesutvalget å stille seg bak initiativet til en samarbeidsavtale overfor Lappland forbund. Fylkeskommunedirektøren vil deretter sørge for dialog med Lappland forbund for å identifisere de mest relevante samarbeidsområdene for begge regionene og konkretisere dem. Det vil deretter være hensiktsmessig å utarbeide en konkret handlingsplan, slik at samarbeidet operasjonaliseres og avtalen blir en levende avtale som gir effekt og handling.

Innspill til ny avtale

Det er kommer flere innspill fra avdelinger og fagområder ved Finnmark fylkeskommune til den nye bilaterale samarbeidsavtalen mellom Finnmark fylkeskommune og Lappland forbund. Innspillene berører områder slik som regional utvikling, transport og logistikk, kultur, klima og miljø, og samfunnssikkerhet og beredskap. Les alle innspillene på OpenGov.