Historisk budsjett for Finnmark

Forslag til budsjett for 2024 og økonomiplanen for nye Finnmark fylkeskommune er klart.

  • Opprettholde tjenestetilbudet
  • Nytt inntektssystem
  • Mer penger på bok

Dette er noen av hovedpunktene i budsjettarbeidet for Finnmark fylkeskommune. Det var fylkeskommunedirektør Øystein Ruud som la nylig fram sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Budsjettet innebærer driftsinntekter i overkant av 2,12 mrd. kroner. De største områdene er divisjon samferdsel, med et netto driftsbudsjett på 901 mill. kroner og opplæring med budsjett på 602 mill. kroner.

To menn poserer foran en pressevegg for Finnmark fylkeskommune - Klikk for stort bildeØkonomisjef Ole Stian Søyseth og fylkeskommunedirektør Øystein Ruud Karoline Sørensen Brandtzæg

Glad for å være Finnmark igjen 

– Det er med både glede, alvor og entusiasme at fylkeskommunedirektøren presenterer dette budsjettdokumentet for Finnmark fylkeskommune. Vi er glade for at Finnmark er tilbake. Vi ønsker å legge til rette for at Finnmark fylkesting kan fatte sine avgjørelser på et best mulig grunnlag. Dette gjelder både når budsjettet skal vedtas og utover i perioden sier fylkeskommunedirektør Øystein Ruud i forordet til budsjettet.

Til politisk behandling

Budsjettet skal vedtas i fylkestingssamlinga i desember. Den første politiske runden får man mandag den 20. november, da det nye fylkesutvalget skal behandle saken på sitt første møte i Vadsø.

Opprettholder tjenesteproduksjon

Etter at fylkeskommunedirektøren overtok budsjettprosessen fra fylkesrådet i oktober, har fokus vært rettet mot å få på plass et budsjett i balanse hvor tjenesteproduksjonen kan opprettholdes.

Nytt inntektssystem

Det trer i kraft et nytt inntektssystem for fylkeskommuner fra og med 2024. Dette medfører en økning i frie inntekter på til sammen 117 mill. kroner for Finnmark. Økninga fases inn over fire år.

Gode nøkkeltall

Driftsresultatet starter med null i første år, men øker raskt til 3,7 % av brutto driftsinntekter i 2027

Disposisjonsfondene ligger godt innenfor anbefalt nivå på mellom 5 og 10 % av brutto driftsinntekter i hele perioden.

Det er en økende gjeldsgrad, men innenfor hva som er mulig å håndtere for fylkeskommunen totalt sett.

– Nøkkeltallene, spesielt i siste del av økonomiplanperioden, viser at vi har en god forutsetning for å kunne drive samfunnsutvikling til beste for alle i Finnmark kommenterer Ruud.

Norskkurs, innføringsklasser og integrering

Innenfor opplæring er det foreslått å prioritere til sammen 8 mill. kr årlig til økning i innføringsklasser samt norskkurs til flyktninger. Dette er et viktig samfunnsansvar fylkeskommunen tar for mennesker i nød.

Verdiskaping i matproduksjonen

Av næringssatsing i kommende periode er det foreslått 1,7 mill. kroner i to år til en særskilt satsing på arktisk verdiskaping og bærekraftig matproduksjon sammen med Troms fylkeskommune og landbruks- og matdepartementet.

Digitalisering

Offentlig forvaltning er i stadig endring. Fylkeskommunedirektøren ønsker at Finnmark fylkeskommune skal lede an i en digitalisering av forvaltninga. Det vil derfor bli allokert ressurser til å jobbe med digitalisering i organisasjonen fra 2024.

Investeringer

Det foreslås å investere for nær 550 mill. kroner i 2024 og 1,6 mrd. kroner totalt i planperioden. Største investeringer ligger innenfor samferdselsområdet, med bla. totalt 432 mill. kroner i skredsikringsprosjekter samt fullføring av prosjekt bussdepoter som er et prosjekt med totalramme på 580 mill. kroner.

Nøkkeltall fra budsjettet:

Generelle driftsinntekter 2024

2,12 mrd. kroner

Netto driftsutgifter 2024:

1,90 mrd. kroner

Netto driftsresultat 2024:

0 mill. kroner

Netto driftsbudsjett 2024 – viktige fagområder

Opplæring
602 mill. kroner

Voksenopplæring, karriereveiledning og integrering
27 mill. kroner

Samferdsel
901 mill. kroner

Tannhelse
78 mill. kroner

Næring
20 mill. kroner

Kultur og miljø
69 mill. kroner

Investeringsbudsjett 2024-2027

​​​​​Samferdsel
1.606 mill. kroner

Videregående opplæring
35 mill. kroner

Finansielle nøkkeltall 2024

Netto driftsresultat
0,0 % av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld
117% av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond 6,1% av brutto driftsinntekter

Du finner saksdokumentene i og forslag til budsjett i OpenGov