Søk om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommune

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturmiljøforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturmiljøkompetansen har Riksantikvaren over noen år hatt en satsing på «Kulturmiljøarbeid i kommunen» - forkortet KIK.
Nå kan din kommune søke om tilskudd til å komme i gang med, fortsette arbeidet med, eller rullere eksisterende kulturmiljøplan (tidligere kulturminneplan).

Kulturmiljø Hamningberg i Båtsfjord kommune Foto: Fylkeskonservatoren i Finnmark 1978 Fylkeskonservatoren i Finnmark 1978

Hva er KIK?

Tidligere nasjonale mål i kulturmiljøforvaltningen har vært å redusere det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø. I den siste Kulturmiljømeldingen til Stortinget fikk vi nye nasjonale mål, der det blant annet vektlegges at kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom en helhetlig samfunnsplanlegging. Kommunen har en svært viktig rolle i den lokale kulturmiljøforvaltningen. For at målet med reduksjon i tap skal kunne nås, er det derfor viktig at kommunene får en økt bevissthet og kunnskap om kulturminner og kulturmiljø i sine områder.

KIK-prosjektet er Riksantikvarens satsing overfor kommunene for å styrke kompetansen om og få bedre oversikt over bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø i egen kommune, og dermed oppnå en kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning. I tråd med de nye nasjonale målene er sentrale oppgaver i KIK utarbeidelse og rullering av kulturmiljøplaner.
Et viktig tiltak i satsingen er å gi tilskudd til kommuner som vil utarbeide og vedta kulturmiljøplaner.

Hvorfor kulturmiljøplaner?

Kommunale kulturmiljøplaner vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminner og kulturmiljø i kommunene, samtidig som planen er et nyttig verktøy til bruk i forvaltningen. Kulturmiljøplaner vil også være betydningsfulle for eiere av verneverdige kulturminner, da noen tilskuddsytere, som eksempelvis Kulturminnefondet, framover vil vektlegge om kulturminnet det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturmiljøplaner.

Hva er en kulturmiljøplan?

Kulturmiljøplanen (tidligere kulturminneplan) er en politisk vedtatt plan som inngår i planverket i kommunen. Den er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. En kulturmiljøplan er et viktig verktøy for prioritering og sikring av kulturmiljø i kommunens plan- og byggesaksarbeid. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner din kommune vil ta vare på i framtida.

En slik plan er et godt verktøy for politikere og forvaltningen da den setter kulturmiljø på den politiske dagsorden og øker oppmerksomheten og kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljø. Gjennom arbeidet får innbyggerne mulighet til å engasjere seg i lokale kulturmiljø, og det gjør politikerne oppmerksomme på at en god kulturmiljøforvaltning bidrar til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
Kulturmiljøplanens utforming avhenger av kommunens behov og må tilpasses tiltenkt bruk. Det er dermed variasjon i hvilken tilnærming og hvilket omfang hver enkelt kommune velger.

Planen kan lages som en temaplan eller som en kommunedelplan for kulturmiljø.
Det viktigste er at den inneholder følgende:

  • En oversikt med beskrivelse og kart over prioriterte kulturmiljøer som kommunen vurderer å være verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte.
  • Forslag til forvaltning og skjøtsel av de utvalgte kulturminnene.
  • Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet.
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens mål.

Arbeidet med kulturmiljøplan er avhengig av kunnskap om kulturarv, og om den lokale historien. Det vil være nødvendig å gå gjennom eksisterende registre og databaser for kulturminner, kulturmiljø og landskap for å få denne oversikten.

Det er viktig at kommunene har kunnskap om, og selv blir i stand til å ta mer ansvar for, sine bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer. Vi oppfordrer derfor kommunene til å finne egnede måter å styrke sitt kulturmiljøarbeid på. Dette gjelder ved både å plassere ansvaret for arbeidet internt i kommunens organisasjon og ved å tilrettelegge for samarbeid med andre kommuner, museer, historielag og/eller andre relevante aktører. I tillegg er det viktig å sette kulturmiljø på den lokalpolitiske dagsorden.

Finnmark fylkeskommune er opptatt av å kunne bistå kommunen med faglig veiledning og oppfølging underveis i prosessen og ønsker at det skal være en lav terskel for å kontakte oss. Finnmark fylkeskommune planlegger i samarbeid med Riksantikvaren et 2-dagers kurs i kulturmiljøforvaltning for samtlige kommuner i løpet av første halvdel av 2024. Her er detaljene ikke klare ennå, og det vil komme mer informasjon på et senere tidspunkt.

Arbeidet i Finnmark

Status i Finnmark er at 7 kommuner har ferdigstilte planer, 8 kommuner har planer under arbeid og 3 kommuner har ikke kommet i gang ennå.

Vi oppfordrer kommunene til å ha fokus på arbeid med kulturmiljøplaner og søke tilskudd til å komme i gang, fortsette med, lage handlingsplan der det ikke er utarbeidet eller rullere eksisterende plan.

På nettsidene til Riksantikvaren er det lagt ut veiledere, eksempler på kulturminneplaner/kulturmiljøplaner og generelt om bakgrunnen for KIK-prosjektet.

Gå til Riksantikvarens nettsider

Les mer om Riksantikvarens veileder på Riksantikvarens nettsider

Tilskudd

Kommunen kan søke om tilskudd til å komme i gang med, fortsette arbeidet med, eller rullere eksisterende plan. Sammenslåtte kommuner kan også søke midler for samordning av sine planer. Kommuner som tidligere har fått tilskudd, men som ennå ikke er ferdige med arbeidet, kan søke om midler dersom det er ressursmessige årsaker til at planen ikke er ferdigstilt. Tidligere har beløpsgrensen vært satt til kr 100 000,- men fra 2024 er beløpsgrensen fjernet.

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.
  • Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av kulturmiljøplan. Vedtaket kan ettersendes eller eventuelt tas inn i planstrategien.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 12. februar 2024.
Kommunen sender søknad til Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø,
e-post: postmottak@ffk.no, søknaden merkes «Saksnr. 23/04679».

Fylkeskommunen samler søknadene og sender dem til Riksantikvaren sammen med en liste over hvilke kommuner som bør prioriteres. Riksantikvaren fatter vedtak som sendes direkte til kommunen med kopi til fylkeskommunen. Tilskuddene fra Riksantikvaren betales ut til fylkeskommunen, og kommunen må be om å få utbetalt sitt tilskudd etter vilkår som vil framgå av tilskuddsbrevet.