Over 5.000 tonn solgt i Finnmark: – Ønsker utviklingen velkommen

Nærings- og fiskeridepartementet har avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Til sammen 21.000 tonn MTB er solgt i år. Av dette utgjør tillatelsene i Finnmark 5.264 tonn.

MTB er en forkortelse for maks tillatt biomasse.

Verdien av finnmarkstillatelsene utgjør cirka 1,5 milliarder kroner. Det betyr store inntekter både for Finnmark fylke og finnmarkskommunene.

Sterkere posisjon for Finnmark

– Dette er en utvikling som Finnmark fylkeskommune ønsker velkommen. Det indikerer at Finnmark fylke som akvakulturregion får en stadig sterkere posisjon nasjonalt og i den globale akvakulturindustrien, sier fylkesordføreren.

Fylkesordføreren viser til at økningen er et resultat av kommunenes satsing på næringen, samt god og målrettet kommunal planlegging.

Gir muligheter og handlingsrom

– Inntektene fra auksjonene tilbakeføres til der verdiene produseres, og gir kommunene muligheter og handlingsrom til å styrke sin attraktivitet i form av gode velferdstjenester og arbeid med samfunnsutvikling og næring, sier Bønå.

Fylkeskommunen oppmuntrer kommunene til videre satsing innenfor akvakultur- og fiskeriområdet, og kommer til å støtte kommunenes arbeid med arealplanlegging og næringsutvikling framover.

4,4 milliarder til fordeling til kommuner og fylker

– Dette fordi dette er et område hvor lokale og regionale myndigheter har størst mulighet til å påvirke samfunns- og næringsutviklingen gjennom tilrettelegging for helt konkrete næringsutviklingsprosjekter,  sier fylkesordføreren.

Auksjonene innebærer at Havbruksfondet får en inntekt på 4,4 milliarder kroner, som skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner i 2024. 

De som ønsker anslag på utbetalingen for sin kommune, kan anmode om dette via e-post til Kari Lene Olsen, prosjektleder kystplan i Finnmark fylkeskommune:

kari.lene.olsen@ffk.no