Fylkesutvalget møtes i Kirkenes

80-års markeringa er en av sakene på fylkesutvalgets møte i Kirkenes 19. og 20. februar. 

Fylkesutvalgets møte 20. februar startet med en orientering om Nord-Norges Europakontor. Finnmark fylkeskommune er medeier  av kontoret i Brussel, som ledes av Nils Kristian Sørheim Nilsen. Han snakket om kontorets oppgaver, som viktige aktuelle saker i EU-systemet som kan få påvirkning også for Finnmark.

Ny opplæringslov

Fylkesutvalget ga sitt høringsinnspill til ny opplæringslov - sak 28.

Frigjøringa 1944

Markeringa av at det er 80 år siden frigjøringa av Øst-Finnmark er en av sakene på dagens møte, sak 28. Fred, forsoning og demokrati blir stikkordene for markeringa. Det bevilges 800 000 kroner til markeringa til høsten og over i 2025. Hele vedtaket: 

  1. Fylkesutvalget vedtar at Finnmark fylkeskommune skal markere 80 år siden frigjøring av Finnmark med fokus på fred, forsoning, demokrati, og kraften i det frie samfunnet. Markeringen skjer fra høsten 2024 og inn i 2025. Markeringen skal også sette søkelys  på de bakenforliggende trusler for krig og konflikt som diktaturer bidrar til, og hvordan kampen i løpet av 2. verdenskrig, som i dag, står mellom frie og demokratiske samfunn og diktaturer- og autokratier. 
  2. Fylkestinget har en egen markering av frigjøringen av Finnmark på sin samling i oktober 2024. 
  3. Fylkeskommunale enheter markerer 80 år siden frigjøringen på en hensiktsmessig måte, med fokus på fred, forsoning og kraften i det sivile samfunnet. 
  4. Fylkeskommunen inngår i et samarbeid med eksterne der det er naturlig. Det etableres en intern arbeidsgruppe i fylkeskommunen som planlegger fylkeskommunens engasjement og samarbeid med eksterne, i tråd med føringene i denne saken. 
  5. Det settes av inntil kr. 800 000 til markeringen, som i all hovedsak skal nyttes til fylkeskommunens egne arrangement og samarbeid med eksterne. Inndekningen er over fylkeskommunens disposisjonsfond. 
  6. Vurdere prosjekter og markeringer i vest med fokus på de 15 – 20 årene etter 2. verdenskrig Vurdere oppfølging av forsoningsprosjekter ala Tirpitz Museum i Alta

Styrke kommunal planlegging

Fylkesutvalget gikk inn for å styrke kommunal planlegging, sak 25.

Rovvilt

Fylkesutvalget vedtok høring på rovviltnemnda i Troms og Finnmark, sak 26. Her ble ørn, gaupe og bjørn berørt, og forsøk med motorisert ferdsel ved felling av skadedyr.

Kulturtilbud til eldre

Den kulturelle spaserstokken er en tilskuddsordning rettet mot kunst- og kulturtilbud for innbyggere på 67 år og eldre. I sak 27 vedtok politikerne å bevilge 719 600 kroner til tiltak i kommunene.

Mandagens saker

19. februar ble mange næringssaker med bevilgninger behandlet. Her er hele sakslista: https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/200849

Her ligger saksframleggene med fylkeskommunedirektørens innstilling, og vedtakene ut fortløpende. Fylkesutvalgets møte streames dessverre ikke denne gang.

Ved møtestart fikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holde en orientering. Denne ble lukket med hjemmel i Offentlighetslovens paragraf 13, jf Politiregisterlovens paragraf 23, 2. ledd.

Økonomisk støtte

I sak 13/24 ble søknaden fra Nordkappregionen Næringshage AS “Leverandørutvikling havbruk Finnmark 2024" vedtatt; støtten er på 1,5 millioner kroner.

Det ble ikke gitt støtte til Nordnorsk Vitensenter 2023 (sak 14/24).

Rekrutteringsfond fiskere

I sak 15 fikk Aurora Kystfiske AS 800 000 kroner i lån fra Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark.

Skipskjølen AS fikk 670 000 kroner fra samme fond (sak 16). 

Også Hansøy AS fikk støtte fra fondet, på 920 000.

Klimapartnere

Sak 18/24 handler om re-etablering av Klimapartnere Finnmark som eget regionalt nettverk. Finnmark fylkeskommune etablerte Klimapartnere Finnmark i 2019. I perioden hvor Troms og Finnmark var sammenslått ble også partnerskapet sammenslått og regionansvarlig for partnerskapet tilknyttet Tromsø-kontoret. Utvalget vedtok å ikke re-opprette et regionalt nettverk.

Turisme Alta

Så viktig for bærekraftig reisemålsutvikling og økt attraktivitet for besøksnæringa i Alta-regionen sommerhalvåret er søknaden fra Visit Alta at politikerne bevilget inntil 1,5 millioner kroner til et utviklingsprosjekt (sak 19/24).

Kirkenes havn

I sak 20 bevilget fylkesutvalget 475 000 kroner til prosjektet til Kirkenes havn, “Omdømmebygging for næringsvekst i Sør-Varanger”, som kan påvirke positivt for tilbakekomst av cruiseanløp til Øst-Finnmark.

Visit Kirkenes får 450 000

Midlene skal gå til bærekraftig reisemål og oppfølging av tiltak i Masterplan for Sør-Varanger mot 2023, som vil kunne styrke Kirkenesregionen som et bærekraftig reisemål (sak 21).

Støtte til Hermetikken

Fylkesutvalget innvilger søknaden fra Hermetikken Næringshage med inntil 729 000, da prosjektet vil bidra til grønn omstilling gjennom nye, mer sirkulære forretningsmodeller, og ny kunnskap om formidling av bærekraft (sak 22).

Melk, storfe og gjødsel

Finnmark fylkeskommunes innspill til årets jordbruksforhandlinger ble også vedtatt i sak 23. I innstillinga vektla fylkeskommunedirektøren i stor grad Finnmark Bondelags og landbruksforvaltningas innspill i sin vurdering av hva som er viktig å løfte fram i årets jordbruksoppgjør.

Midtbyen Vadsø

I sak 29, områderegulering av Midtbyen sør - Ørtangen i Vadsø, ble innsigelsen trukket av fylkesutvalget.