Framtidas transportløsninger og Finnmark

Ekstraordinært fylkesting vedtok innspill til statens konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge.

KVU skal legge grunnlaget for framtidas transportsystemer i Nord-Norge. All transport, både veg, jernbane, sjøfart og luftfart inngår i utredningen.
Utredninga skal konsentrere seg om de lange transportstrekningene, det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet.
På fylkestingets møte ble også europaveier til og i Finnmark, samt jernbaneløsning Kirkenes- Rovaniemi spilt inn.

Til 2060

Konseptvalgutredning Nord-Norge har perspektiv til år 2060 og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor. I tillegg ga Samferdselsdepartementet den 24. februar 2022 Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en egen konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen.
I arbeidet som ble påbegynt i 2020 har staten ikke klart å utforme et samferdselskonsept som også inkluderer Finnmark. Følgende løsninger er tatt i betraktning: 

  1. Forbedring av dagens veg på strekningen og forbedring av eksisterende baner (kombinasjonsløsning inkludert ny innfartsveg til Tromsø) 
  2. Ny jernbane på strekningen Narvik - Tromsø
  3. Ny, fergefri hovedveg på strekningen Fauske - Tromsø 
  4. Ny jernbane på strekningen Fauske – Tromsø

Lite til Finnmark

Utredningen anbefaler Konsept 1, som er en forbedring av vei og jernbane med tillegg av en ny innfartsvei til Tromsø. For det resterende geografiske området som ikke er inkludert i KVU, det vil si Nord-Troms, Finnmark og kystrøkene, foreslås det en tiltakspakke på 100 mrd. I denne tiltakspakken, blir Finnmark antatt klart tilgodesett med minst. 
Disse tiltakene er dog stort sett ikke inkludert i hverken statsbudsjett eller nasjonal transportplan.  

Se fylkestingets vedtak i OpenGov

 Les KVU for transportløsninger i Nord-Norge