Bønå ba Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om å prioritere Finnmark

Fylkesordføreren understreker viktigheten av å realisere infrastrukturprosjekter i Finnmark så raskt som mulig.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) deltok på høring i Stortinget om ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2025 til 2036.

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk og hvordan man ser for seg utviklingen av hele transportsystemet på vei, jernbane, luft og sjøtransport de neste 12 årene. 

Planen rulleres hvert fjerde år.

To kvinner og en mann står foran en vegg med Stortingets logo. Den ene kvinnen har på seg svar jakke og bukse og en grønn overdel. Hun har blondt hår. Den andre kvinnen har blondt hår og er kledd i svart. Mannen er uten hår, og har på seg en grå dress, blå skjorte og rødt slips. - Klikk for stort bildeFra venstre: Marianne Dobak Kvensjø, fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel i Nordland, Kristina Torbergsen, fylkesordfører Troms og Hans-Jacob Bønå, fylkesordfører Finnmark. Øystein Ruud/FFK

Pekte på sikkerhet

Fylkesordføreren pekte på at det i Finnmark per i dag ikke er noen store prosjekter som pågår på hverken riksvei, europavei, fiskerihavner eller lufthavner. 

Dette til tross for at Finnmark – og spesielt Hammerfest – har vært gjennom en vinter som har skapt en stor grad av utrygghet blant befolkning og næringsliv.

De har vært avskåret fra livsnødvendige tjenester, det har vært barn og foreldre som har blitt adskilt, ambulansebiler som ikke har kommet frem og varer som ikke har nådd ut til markedene.

Alene med aggressiv nabo

I tillegg ble stortingsrepresentantene påminnet om at Finnmark er alene i Norge om å ha en svært aggressiv nabo i Russland, samtidig som Finnmark også grenser til NATO-landet Finland. 

Dette gjør at infrastruktur får økt betydning – ikke bare for oss i Norge, men også våre finske naboer.

Utbedring

Av konkrete prosjekter ble stortingsrepresentantene påminnet om at E45 Kløfta er Finnmarks høyest prioriterte riksveiprosjekt, med skredsikring på E45 Kløfta, og fortsatt skredsikring av riksvei 94 Saragammen – Rypefjord. 

Fylkesordføreren pekte videre på at en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge nettopp er ferdigstilt. I den foreslås en tiltakspakke for Finnmark som går på utbedring av fiskerihavner, fylkesvei, riksveier, trafikksikkerhet og lufthavner. 

Denne må følges opp, slik at mange års arbeid med å ferdigstille dette dokumentet ikke er bortkastet.

Viktig fiskerifylke

Finnmark som et viktig fiskerifylke må også få tildelt midler til å utbedre havnene. Satsinga på fiskerihavner er blitt utsatt med flere år på grunn av regionreformen, og det er altfor få fiskerihavner som er inkludert i planen.

Fylkesordføreren pekte videre på at selv om regjeringen ser for seg økte bevilgninger til fylkesvei, så er dette langt fra nok til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Han pekte også på at Finnmark bør inkluderes når det gjelder øremerkede midler til forsvarsvei.

Fokus på Sør-Varanger

Han ga også beskjed om at regjeringen må ha et fokus på Sør-Varanger, og at man bør se på mulighetene til havneutbedring, jernbane til Rovaniemi og utbedring og forlenging av Pasvikveien, slik at den kan kobles opp mot det finske veinettet.

Det forventes at planen vedtas i Stortinget i juni med disponering av midler i statsbudsjettet i oktober.