Tilskudd til bredbåndsutbygging

Viktige frister for kommunene å forholde seg til:

15. mars 2024 – adresseliste for søknadsberettigede husstander/bygninger må sendes til mona.halvari@ffk.no

4. april 2024 – søknadsfrist om støtte til bredbåndsutbygging må sendes inn via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2024. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. Disse skal være i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2024».

Bare kommuner kan søke fylkeskommunen om støtte.

Om ordningen

Støtte til bredbåndsutbygging er å anses som statsstøtte og gis tråd med gruppeunntak (GBER) for støtte til bredbåndsutbygging. GBER for bredbånd er endret og nye trådte i kraft i desember 2023. Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene har 2 terskler for eksisterende/planlagt etablert tilbud i et område og som avgjør for når offentlig støtte til etablering er lovlig.  Man kan få mer info i Oppdragsbrevet fra Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet (DFD) til Finnmark fylkeskommune for 2024 (PDF, 228 kB)

 1. Husholdninger og virksomheter mangler tilbud om 30 Mbit/s. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedlastningshastighet. 
 2. Husholdninger og virksomheter mangler tilbud om 100 Mbit/s. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 300 Mbit/s nedlastningshastighet
 • Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det skal gis støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.
 • Støtten er å anse som statsstøtte og gis tråd med gruppeunntak (GBER) for bredbånd. Dette ble oppdatert i norsk rett i 2023.
 • Det nasjonale kravet om lokal medfinansiering er pr 2024 ordningen tatt bort. Lokal medfinansiering vil likevel telle positivt ved vurdering av søknadene. (Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats. Lokal offentlig personinnsats, for eksempel prosjektledelse, skal ikke inngå i beregnings­grunnlaget for lokale bidrag.)
 • Nkoms dekningskart - her, viser bredbåndstilbud på bygningsnivå for alle bygg etter kapasitet og type. 
 • Støtte kan bare gis for å etablere tilbud i helårsboliger, aktive næringsbygg og offentlige bygg. 

Prosessen for å sikre bredbåndstilbud har flere faser

 1. Kommuner søker og eventuelt innvilges støtte til etablering av tilbud i gitte områder. Adresser som er støtteberettigede i et område fremgår av i liste basert høring Nkom publisert 10.11.23. Kommuner kan få tilgang til lista ved å kontakte rådgiver i fylkeskommunen. 
 2. Hvis ikke adresser bed hus som kan støttes er på lista og som er støtteverdig må , må det gjennomføres egen høring for aktuelle adressene med høringsfrist på minimum 30 dager. Hvis aktører har meldt inn tilbud i aktuelle område må skriftlig bekreftelse på at ikke har eller vil tilby foreligge. Resultat av høringen må foreligge senest 22.april 2024 og sendes fylkeskommunen.
 3. Fylkeskommunen prioriterer prosjekt som skal støttes over ordningen.
 4. Fylkeskommunen lyser på vegne av kommunene ut prosjektene og hvor kommersielle aktører kan søke om støtte til etablering av tilbud i aktuelle områder. Anskaffelsen gjøres etter offentlige anskaffelsesregler og ifølge disse skal fra januar 2024 klima og miljøhensyn vektes minimum 30%. 
 5. Utbyggingsperiode hvor kommersiell aktør etablerer tilbud.

 

Krav i oppdragsbrevet knyttet til gjennomføring av prosjektene:

 • Tilskuddsmidler som det ikke er inngått avtaler om utbygging for innen utgangen av 2024, skal tilbakebetales til departementet dersom ikke særlige omstendigheter tilsier at fristen for bruk av midlene utvides,
 • Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. juli 2026.

Det oppfordres til at kommunene legger inn data i https://ekomportalen.nkom.no/

Hvem kan søke?

Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2024 er satt til 4 .april 2024. Husk at adresselisten for området det skal søkes om må sendes til fylkeskommunen innen 15.mars

Hva gis det støtte til?

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER) for bredbånd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

 1. Tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet
 2. Tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s. 

Hvordan søke?

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning Bredbåndsutbygging 2024, søknadsfrist 4.april 2024

Området det søkes om tilskudd til, skal være tegnet inn på www.nordatlas.no/bredband, temalag – «Søkte områder bredbåndstilskudd 2024».

Krav til søknad

I 2024 stilles det ikke krav til lokal medfinansiering, men lokale bidrag vil telle positivt. Med søknaden skal det minimum inkluderes følgende vedlegg:

 • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat Disse skal være i tråd med malen Adresseliste bredbåndsordning 2024 (XLSX, 33 kB). Rådgiver i fylkeskommunen kan bistå ved behov.
 • Dokumentasjon på eventuell lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.
 • Hvilken terskel, 30 Mbit/s eller 100 Mbit/s i GBER søknaden er basert på.

Mer informasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har egen nettside med informasjon om ordningen for 2024 og tidligere år.

På nettsiden er også vilkår for å kunne gi offentlig støtte for å sikre bredbåndstilbud i ett område beskrevet.

Gå til nettsiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her

Last ned malen for adresselister

Kontakt

For mer info om hvordan man kan søke om midler ta kontakt med 

Mona Halvari 

Rådgiver

Send e-post

Telefon 78 96 31 04

Mobil 91 56 77 16