Tilskudd til verdensarv

Tilskuddet kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, med tilhørende buffersoner.

Om ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter UNESCOs verdensarvkonvensjon av 1972, samt medvirke til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan vi gi støtte til?

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. For Finnmark gjelder dette bergkunsten i Alta og Struves meridianbue.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd:

  • Mål og prioriteringer i forvaltningsplan for verdensarvområdet med tilhørende handlingsplan.
  • Kapasitet, kompetanse og annen finansering til å gjennomføre tiltaket.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til å bevare de fremstående universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til å styrke forvaltningen av verdensarven.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til å stimulere lokalt engasjement og eierskap.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til å formidle verdensarvverdiene og kunnskap om verdensarv generelt.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting, skjøtsel, tradisjonell bruk med videre.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til forskning og ny kunnskap om verdensarven.
  • Tiltak og prosjekter som bidrar til risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap for å sikre verdensarven mot uønskede klima-, natur- og miljøpåvirkninger.

I særlige tilfeller kan fylkeskommunen og Riksantikvaren foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategier for verdensarven.

Slik søker du

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Du finner forskrift om tilskudd til verdensarv på lovdata.no

Kontakt

Kristin Foosnæs

Leder

E-post: kristin.foosnes@ffk.no

Tlf: 78 96 32 73 / 94 16 69 79