Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturanlegg fordeles årlig av Finnmark fylkeskommune. Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hvordan søke?

Alle søknader skjer elektronisk og via Kultur- og likestillingsdepartementet sine nettsider på anleggsregisteret.no 

Her finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen inkludert retningslinjer for desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Fylkeskommunen har også egne regionale retningslinjer som er mer detaljerte. Inntil videre gjelder retningslinjene som gjaldt i tidligere Finnmark fylkeskommune. Les retningslinjer for spillemidler til kulturbygg i Finnmark. (PDF, 905 kB)

Viktig å merke seg: 

  • Frist for søknad i kommunen fastsettes av den enkelte kommune 
  • Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn.
  • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 1. april.
  • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling og fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet

Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Hvem kan søke?

  • Kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner
  • Ikke-kommersielle foretak (aksjeselskap, stiftelser) 

Hva kan det søkes midler til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift.

Kontaktperson:

Ida Maria Ruiken, rådgiver for anlegg til idrett og kultur

E-post: ida.maria.ruiken@ffk.no

Telefon: 78 96 30 65