Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for innbyggere på 67 år og eldre. Kun kommuner kan søke tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november. Søknadsskjemaet åpnes 1. oktober.

Søk om tilskudd

Rapportering

Frist for årsrapport til Den kulturelle spaserstokken for foregående år er 15. mars.
Rapportskjema åpner 1. februar. Les om hvordan du leverer årsrapport her.

Målgruppe

Målgruppen for Den kulturelle spaserstokken er beboere på 67 år og eldre.

Mål med tilskuddsordningen

  • Formidling av profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet.
  • Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.
  • Tilpasset kulturtilbud på arenaer der målgruppen befinner seg i dagliglivet.
  • Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

  • Kun kommuner kan søke på midlene og det kreves minst 20% i egenandel av totalt budsjett. 
  • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, bevertning, transport, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving. 
  • Arbeidet må være forankret i kommunens planer for, og organisering av, innsatsen for eldre i kommunen. 
  • Tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger. 

Organisering av Den kulturelle spaserstokken

Fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune bevilger midler til tilskuddsordningen. Avdelingen Kultur forvalter ordningen, og bidrar med oppfølging av kommuner, samt programtilbud til kommuner som ønsker det.

Kommuner

Det anbefales å ha en egen kommunekontakt for ordningen. Kommunekontakten anbefales å årlig avholde møte mellom aktuelle representanter fra helsesektor og kultursektor. Hver institusjon som ordningen omfatter, bør ha en fast kulturkontakt. Det gjelder både boinstitusjoner, dagsentra og tilsvarende. Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for programtilbudet. Samisk og kvensk skal ivaretas. 

Krav knyttet til bruk av tilskudd

Krav knyttet til forvaltning av tilskuddet omtales i det årlige tildelingsbrevet til kommunene. 

Det skal leveres rapport for aktiviteter knyttet til bruk av de tildelte midlene på et eget digitalt rapportskjema som publiseres på nettsiden. For kommuner som mottar kr 100.000,- eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet, samt revisorbekreftet regnskapsoversikt sammen med rapport. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakebetales om ikke annet er avtalt. Det kan søkes om overføring av ubenyttede midler til påfølgende år i det ordinære søknadsskjemaet. Midler til Den kulturelle spaserstokken skal øremerkes ordningen. 

Spørsmål? Ta kontakt:

Marianne Lene Linløkken

Rådgiver
Send e-post til Marianne Linlokken
Telefon: 77 78 76 51
Mobil: 481 04 371