TT-kort (Tilrettelagt transport)

Fylkeskommunen har ansvaret for tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Søk om TT-kort

Det er kommunen du bor i som bestemmer om du får TT-kort eller ikke. Søknad må derfor sendes til din bostedskommune. Les retningslinjer for å søke om TT-kort (PDF, 253 kB)

Søknadsskjema for å søke om TT-kort (PDF, 115 kB)

Om TT-kort

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden behandles i løpet av fire uker. Du mottar TT-kort så snart søknad er behandlet og godkjent av din bostedskommune. 

Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Ditt ansvar

Du har selv alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Ofte stilte spørsmål om TT-kortet