Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkeskommunen har ansvar for å sikre og tilrettelegge for nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i Finnmark.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkeskommunens arbeid med Samfunnssikkerhet og beredskap og trafikksikkerhet er forankret i «Lov om vegar» og «Vegtrafikkloven», samt forskrift for sivil transportberedskap. Dette i tillegg til håndbøker og nasjonale og regionale transportplaner (NTP/RTP).

Beredskap på fylkesveinettet og kollektivtilbudet består av flere ulike typer planverk, analyser, samarbeidsfora og avtaler, mellom flere ulike aktører. Beredskapsarbeidet er et kontinuerlig og gjentakende arbeid som har prioritet i planverk og samarbeid mellom aktører innenfor beredskap. Formålet er levering av bedre tjenester, bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på fylkesveinettet samt håndtering av uønskede hendelser. Dette gjøres i samarbeid med andre vegeiere, entreprenører, operatører, veibrukere og beredskapsinteressenter i Finnmark og i landsdelen generelt.

Det foreligger en rekke planverk, rapporter og analyser tilknyttet fylkesveinettet som omhandler ulike tema og risiko. En del av planverket tilknyttet framkommelighet på fylkesvei ligger i de ulike driftskontraktene, mens det for ulike objekt som tunneler og lignende har egne beredskapsplaner. Det er i tillegg til dette utarbeidet rapporter og analyser som eksempelvis går på skredfarlige punkt langs riks- og fylkesvei samt kontinuitetsplaner på ferge og hurtigbåt.

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er kontinuerlig, både i forhold til revidering og oppdatering, men også for bedre samhandling med andre aktører og samarbeidspartnere i planperioden. 

Totalforsvaret

Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Gjensidig støtte og samhandling skal skje innenfor rammene av arbeid med forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og håndtering av konsekvenser, både i fredstid ved kriser og væpnet konflikt.

Sammen med Forsvaret og andre lokale, regionale og nasjonale aktører med interesser innenfor samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, er Finnmark fylkeskommune også en del av Totalforsvarskonseptet som vegeier på fylkesvei, tilbyder av kollektivtjenester som buss, hurtigbåt og ferge og i rollen som samfunnsutvikler.

Fylkeskommunen samarbeider i dag konkret med Forsvaret på flere områder. Finnmark er geografisk viktige i forsvarssammenheng både nasjonalt og i tilknytning til vår rolle som medlem av NATO. Nordfylkene som viktige øvingsområder for Norges Forsvar og våre allierte gjenspeiler seg i de store øvelsene som avholdes i indre Troms hver vinter. Gjennomføring av militære øvelser og mobilisering av militært utstyr gjøres i stor grad på eller ved riks- og fylkesveier i vårt fylke, og planlegging og gjennomføring av slike øvelser krever godt samarbeid mellom Forsvaret, vegeierne, sivile gods- og varetransportører, kommunene og samfunnet for øvrig.

I tillegg til øvelser i fredstid har også Forsvaret behov for tilfredsstillende infrastruktur for å kunne gjennomføre sitt planverk for kriser og krig.

Som samfunnssikkerhets- og beredskapsaktør vil fylkeskommunen arbeide for at samhandlingen med Forsvaret og andre aktører blir enda bedre, og at man i takt med en stadig endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa tilpasser organisasjon og samarbeid med andre for å håndtere hendelser og utfordringer best mulig.

Sivil transportberedskap

Gjennom forskrift for sivil transportberedskap har Finnmark fylkeskommune ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og tilpasset transportberedskap i fylket. Dette innebærer et organisert samarbeid med nasjonale myndigheter som Statsforvalteren, politi, transportnæring eller andre sivile og militære myndigheter. Fylkeskommunen skal på anmodning fra departement, statsforvalter, politi eller andre myndigheter formidle kontakt med løyvehavere, eiere av motorvogner for gods- eller persontransport eller andre målepliktige fartøy og verksteder. Det vises her til forskriftens §4.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for sivil transportberedskap er forankret i scenario i FylkesROS for Troms og Finnmark. Statsforvalteren og fylkesberedskapsrådet er en naturlig medvirkende part i håndteringen av hendelser.

Målsettingen for planperioden er at planverket revideres og oppdateres jevnlig i henhold til forskriften og ved endringer i det lokale og regionale risikobildet. 

Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet består av representanter for lokale og regionale aktører som er eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner i Troms og Finnmark fylke. Rådet samles regelmessig for å drøfte ulike problemstillinger samt deling av informasjon om beredskapsarbeidet som pågår kontinuerlig i de ulike organisasjonene. Dette er en viktig arena for dialog, bekjentgjøring av de ulike organisasjonene, kompetansebygging og samhandling.

Ved kritiske hendelser i vår region samles fylkesberedskapsrådet for på en effektiv måte håndtere og koordinere arbeid slik at normaltilstand kan gjenopprettes raskest mulig. Troms og Finnmark fylkeskommune er representert med personell fra Samferdselsdivisjonen og fylkesrådsleders kontor.

Bildet viser en bru med militær kjøretøy i bakgrunn. - Klikk for stort bildeFinnmark fylkeskommune er som vegeier en del av Totalforsvarskonseptet. TFFK