Fv. 8850 Håbet – Svanvikkrysset

Arbeidet er en del av utbedringer mellom Håbet ved Bjørnevatn og Svanvikkrysset i Pasvik. Arbeidet i 2020 er konsentrert mellom Rødsand og Strandkrysset – en strekning på cirka fire kilometer.

Dette er en utfordrende strekning med tanke på trafikkavvikling, da det mangler omkjøringsmuligheter. I hovedsak består arbeidet i utbedring og noe breddeutvidelse langs eksisterende veilinje, samt utslaking av en sving der det sprenges for å få plass og sikt.

Det skal også etableres en forsterket overbygning, samt utskifting av stikkrenner. Dagens veikropp og grunnen under består av svært varierende massetyper. Gammel veifylling har betydelige setninger og inneholder alt fra gode masser til moldjord, røtter og store steiner som presses opp i veibanen av telen. I hovedsak ligger veien på fjell- og leirgrunn.

Det er stedvis behov for ytterligere masseutskifting, noe som vurderes fortløpende i samarbeid med geoteknikere, da veien stedvis er anlagt over kvikkleiresoner. Det er behov for grunnundersøkelser gjennom byggeperioden.

Arbeidet går i henhold til aktuell fremdriftsplan og forventes ferdigstilt 16.10.2020.