Fv. 8026 Strømsnes – Kjerringholmen

Det varsles nå formell oppstart av detaljregulering for ny fergekai, etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samarbeid med Hammerfest kommune utarbeide detaljregulering for ny fergekai på fylkesvei 8026 ved Strømsnes i Hammerfest kommune. Målsettingen for planarbeidet er en vedtatt detaljregulering innen høsten 2023.

Ny liggekai

Detaljreguleringen skal sikre areal og skaffe ett formelt grunnlag for å kunne bygge ny liggekai på innersiden av Klokkarøya på Strømsnes. Planområdet er på 91,30 daa og omfatter eiendommene 15/12, 15/120 og 15/144.

Bakgrunnen for flyttingen av kaia gjøres basert på erfaringer fra operatør og rapport på bølgeberegninger. Kraft til endring «Energipolitikken mot 2030» legger opp til at det på alle ferjestrekninger hvor det er mulig, skal disse elektrifiseres, og lavutslippsteknologi skal vurderes og eventuelt benyttes.

Kart over fergestrekning - Klikk for stort bildeKart som viser planens avgrensning ved varsel om oppstart. TFFK

Større ferger

Fylkeskommunen har derfor besluttet at fergeleiet på Strømsnes skal elektrifiseres så det vil være behov for at det avsettes tilstrekkelig med areal for teknisk bygg. De nye fergene er omtrent 20 meter lengre en dagens ferger. Det vil også være behov for utfylling sjø.

Fakta om prosjektet

 • Vei: Fylkesvei 8026
 • Kommune: Hammerfest kommune
 • Fase: Detaljregulering planstart
 • Spesifikasjoner: Bygging av nytt fergeleie

Det skal i hovedsak reguleres for

 • Fortau
 • Oppstillingsplass
 • toalett/venterom
 • 5 parkeringsplasser (fortrinnsvis til mannskap)
 • snuplass/holdeplass for buss i umiddelbar nærhet til fergekai.
 • areal for etablering av et mindre lagerbygg (ca. 15 - 20 m2) for ekstrautstyr for ferga, snøryddeutstyr samt lagerplass for kontainere/søppelhåndtering
 • mulighet for vannfylling/vanntilgang siden Strømsnes er liggekai for ferga
 • fergekai tilpasset hoveddimensjonene til designskipet MF Hasvik.
 • Mulig fjerning av eksisterende fergekai

Planstatus

Dagens planstatus for Strømsnes: «Industri og næring, grønnstruktur, bolig, kombinert bebyggelse og anleggsformål vei/gang og sykkelvei, havneformål, havn, småbåthavn, annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg».

Strømsnes er en vedtatt plan med utsatt rettsvirkning. Ny ønsket planstatus vil være samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur havn, annen veigrunn-tekniske anlegg, energianlegg for trafo, småbåtanlegg og snødeponi.

Kontakt                                                                                                              

Ved spørsmål kan man ta kontakt med følgende personer:

Kontaktperson i Hammerfest kommune

Åse Malene Kongsbak, tlf. 784 025 50

e-post: Ase.M.Kongsbak@hammerfest.kommune.no

Kontaktperson i Troms og Finnmark fylkeskommune

Per Johnny Sara, tlf. 474 14 461

e‐post: per.sara@tffk.no

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, så må det fremlegges skriftlig, og sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bruk gjerne tjenesten eDialog når du sender synspunkt og opplysninger til oss. Mer informasjon om denne tjenesten ligger på www.tffk.no under «Kontakt oss». 

Synspunkt og opplysninger kan også sendes på epost til postmottak@tffk.no eller til pb. 701, 9800 Vadsø.

Merk saken med referansenummer 21/08467.

Fristen for å sende innspill er 21. mars 2022.