Nye anbud for båtruter i Finnmark

Seks anbudspakker, forslag om regionekspress til sjøs og et økt fokus på næringslivet.

Det foreslås en omfattende oppdatering av båtrutestrukturen langs Finnmarkskysten, som trer i kraft fra 1. januar 2026.

Eksisterende kontrakt for båtrutedrift i Finnmark utløper 31.12.2025.

Dette initiativet tar sikte på å modernisere og effektivisere sjøtransporten for å møte både dagens og fremtidens transportbehov. Spesielt legges det vekt på å støtte næringslivets behov, inkludert fiskeri- og sjømatnæringen, samt å fremme reiselivsnæringen gjennom bedre forbindelser mellom byområder.

Seks anbudspakker

I lys av utløpende kontrakter for båtdrift ved utgangen av 2025, har fylkeskommunedirektøren offentliggjort innstilling av seks anbudspakker for båtruter som omfatter alt fra passasjer- til skoleskyss og godsfrakt. 

Hovedutvalget for samferdsel (HUS) og fylkestinget skal behandle og gjøre vedtak ift. foreslått utlysning av følgende anbudspakker på båtruter i Finnmark:

Tiltakene inkluderer forslag om innfasing av et ytterligere kombifartøy eid av fylkeskommunen for Måsøysambandet, innføring av elektronisk ruteinformasjon ved alle hovedkaier, og overtagelse av ansvar for godsforsendelser på hurtigbåter.

Regionekspress 

Man foreslår å innføre et nytt produkt: «Finnmarksekspressen» (FEX). Dette blir ryggraden i det nye båtrutetilbudet i Finnmark, etter samme modell som blant annet Nordland, Troms, Trøndelag, Vestland og Møre og Romsdal. Disse rutene vil ha høyest trafikkgrunnlag, høyest inntekter og lavest tilskuddsbehov. Følgende ruter skal inngå i «Finnmarksekspressen»: 

FEX1: Hasvik – Sørøysundet – Hammerfest – Alta v.v. (Oppstart 1.1.2026) 

FEX2: Alta – Hammerfest – Sørøystedene (Oppstart 1.1.2026) 

Se alle saksdokumenter her.

Saken avgjøres endelig av fylkestinget på sitt møte i mars.

Evaluering og bakgrunn

Fylkeskommunen har gjort en omfattende gjennomgang av dagens båtrutetilbud, som avdekker både utfordringer og muligheter for forbedring. 

Her har man skissert dagens rutestruktur, trafikktall, og sesongvariasjoner, og gir en detaljert beskrivelse av anløpsstedene. I evalueringen ser man at fylkeskommunen subsidierer hver enkelt båtpassasjer høyt som følge av en rutestruktur som ikke er optimalisert økonomisk. Spesielt pekes det på at områder med få helårsboende, som Loppa, medfører høye kostnader. Videre er det passasjerer i Hasvik-Hammerfest-Alta som bærer hovedtyngden av trafikken.

Fylkeskommunen ser et potensial for inntekt og effektivisering ved å fokusere mer på regionale ekspressruter. Også utfordringene med manglende korrespondanser mellom ulike transportformer og kapasitetsproblemer i sesongene fremheves som viktige forbedringsområder.