Hamningbergveien stenges i oktober i Sandfjord

Fylkeskommunen skal skifte bruplate og stikkrenner i Sandfjord ca. 5 kilometer fra Hamningberg.

Prosjektet omhandler skifte av bruplate på eksisterende bru og legge nye stikkrenner over fylkesvegen ved Småelvan. Se kart her. Arbeidene er nå lyst ut på anbud.

En liten bru langs en fylkeskommunal vei, bildet er tatt på våren. - Klikk for stort bildeStikkrenner i Småelvan, Sandfjord, Fv. 8100 Hamningbergveien. Johnny Johnsen/ FFK

Trafikkavvikling 

Anleggsperioden er fra 2. september – 11. november. Det må påregnes vegarbeid i hele perioden, også utenom stengeperioden.

Stenging

Prosjektet skal gi minst mulig miljøbelastning, og forandring mot dagens situasjon. Sandfjordelva er varig verna vassdrag, og det finnes kulturminner i nærliggende terreng. Vegen blir dermed stengt inntil 3 uker, og det etableres ikke interimsveg. Stenging skal gjennomføres i tilknytning vinterstenging for å unngå stenging i de mest trafikkerte periodene.

Stenging av veg er satt med utgangspunkt fra 1. oktober 2024.

Hvor skjer dette? 

Prosjektet ligger i Båtsfjord kommune på fylkesveg 8100, ca. 35 km. fra krysset Fv. 8100/ E75 retning Hamningberg.

Beskrivelse av arbeidene

Fv. 8100 Sandfjordelv II

Fjerne gammel bruplate og tilhørende masser. Utbedre landkar og sidemurer. Påstøp av landkar, deretter montering av bruplate og tilrettelegging for kjøring.

Fv. 8100 Småelvan

Bekkekryssing av fylkesvegen ved «Småelvan» i Sandfjord utgjør i dag et fiskevandringshinder. Dagens stikkrenner skifte ut, nye rør legges dypere og tilpasses for god fiskevandring.

Asfaltering vil pågå sommeren 2025.

Bilde av en fylkeskommunalvei med stikkrenner under veien for å føre vann fra liten elv. Bildet er tatt på sommerhalvåret. - Klikk for stort bildeBru Sandfjordelv II, Fv. 8100 Hamningbergveien. Vidar Kofoed Andersen/ FFK