Regional plan for klimaomstilling i Finnmark

Klimaendringene er vår tids største globale krise. Små endringer i den globale oppvarmingen påvirker de arktiske områdene i særlig grad. For å imøtekomme og redusere klimaendringene er vi alle nødt til å omstille oss og vi må gjøre dette raskt. Regional plan for klimaomstilling i Finnmark har til hensikt å være et sentralt verktøy for denne omstillingen. 

Oppskriften for det videre planarbeidet er nå klar i form av planprogrammet til Regional plan for klimaomstilling i Finnmark. Dette skjedde etter fylkestinget vedtok planprogrammet på sitt møte 15. Juni 2023. Det som nå gjenstår er først utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget, og deretter utarbeidelsen av selve planen med et handlingsprogram for oppfølging av planen. Fylkestinget tar sikte på endelig vedtak av planen i juni 2025. 
Planen skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens krav til prosess og innhold, og vil gjelde for hele Finnmark samfunn, og ikke bare fylkeskommunen som organisasjon. Denne planen skal fylkeskommunen som regional planmyndighet utarbeide i samarbeid med andre finnmarkaktører. Planvedtaket skal følges opp i aktørenes egne planer og virksomheter. 

Les vedtatt planprogram (PDF, 959 kB)