Kystplan Finnmark

Tidligere Finnmark fylkeskommune initierte i 2019 å igangsette et treårig prosjekt der alle kystkommunene i det geografiske Finnmark invitertes inn, for å sammen lage og oppdatere fylkets kystsoneplaner for å kunne se kysten som en helhet

Målet for prosjektet er at samtlige kommuner skal få et oppdatert og helhetlig plankart over sine kystområder.

Hvorfor er prosjektet viktig?  

I dag opplever kystkommuner et økende press og interesse for kystarealer. Dette åpner for konflikter mellom næring og vern, kommuner, ulike næringsinteresser, og mellom ulike sektormyndigheter. Finnmarkskommunene har eldre og utdaterte planer, som regel er planene ikke på høyde med forventet vekst og aktivitet innenfor marine næringer.

Gjennom en deltakelse i prosjektet vil kommunene få tilgang å økonomisk finansiering, samt tilgang til digitale kartløsninger, kunnskapsutveksling og kompetanseheving hos politikere og administrasjon i kommunene. Prosjektet vil være med å skape arena der vi kan lære, løse konflikter og utfordringer tilknyttet planlegging i sjø, som vil bidra til å forenkle planleggingen.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Vi inviterer alle kystkommunene i Finnmark til å delta inn i et interkommunalt planutvalg, og en administrativ arbeidsgruppe. Planutvalget består av en politisk representant, vanligvis ordføreren, fra hver enkelt kommune, de politiske representantene har særlig ansvar for å fortløpende orientere og føre dialog med sine kommunestyrer om planprosessen. Arbeidsgruppen vil jobbe med de konkrete arbeidsoppgavene tilknyttet prosjektet, f.eks. interesseavveiinger og konsekvensutredninger, samt sikre at alle tiltak er i samsvar med lov, og sammen med sin politiske representant delta i de lokale medvirkningsprosessene.    

Det å koordinere kystsoneplanlegging sammen, vil kunne gi oss en helhetlig strategi for hele kysten i Finnmark innenfor mange forskjellige områder som:

  • reiseliv
  • akvakultur
  • fiskeri
  • havneområder
  • deponering av masser
  • friluftsliv osv.

Det prosjektet tilbyr er en arena der vi kan samarbeide og være i enkle dialoger med forskjellige sektormyndigheter for å dele kunnskap om hvordan vi løser utfordringen med planlegging i sjø.

Med Kystplan Finnmark vil hver enkelt kommune få en plan for sine kystområder, som sammen vil danne i et sømløst kart over kystarealene i det geografiske Finnmark, som gjør det enkelt for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å se hvilke muligheter som ligger i de enkelte kommunene langs kysten.