Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028

Forord

I Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016- 2028 har vi løftet blikket framover, noe som har resultert i at vi for første gang har en 12-årig helhetlig kompetanseplan som gir oss felles retning og felles kurs for kompetanseutviklingen i fylket.

Å ha fokus på det helhetlige opplæringsløpet vil bidra blant annet til at vår ungdom gjennomfører opplæringsløpet samt til at voksne får flere muligheter til å formalisere og utvide sin kompetanse.

God forvaltning av kunnskapskapitalen i samfunnet er en viktig forutsetning for utvikling, både i næringslivet og i det offentlige. Skal vi lykkes med verdiskaping i et næringsperspektiv, må vi først lykkes med å få opp utdanningsnivået, og utdanningssystemet må evne å svare på arbeidslivets behov.

Kommunene og fylkeskommunen er avhengig av kompetanse for å kunne gi et godt og bredt tjenestetilbud innen opplæring, helse, barnevern m.m. Tjenestene må kunne ivareta befolkningens forventninger til tjenestenivå og -kvalitet. Kompetanse har også stor betydning for den enkeltes livskvalitet og helse. Finnmark er blant de fylkene i landet som har flest unge borteboere i forhold til det totale elevtallet. Utfordringen er at mange må flytte for å ta videregående opplæring.

I utviklingen av gode og attraktive lokalsamfunn i Finnmark står derfor kompetanseutvikling sentralt. Vi må gjerne være stolte av å være kompetente finnmarkinger! Dette må være en overordnet målsetting som grunnlag for læring i vårt fylke.

Jeg ønsker å invitere alle aktører på opplæringsområdet i fylket til bred og kontinuerlig medvirkning i oppfølgingsarbeidet med planen gjennom utarbeidelse av tilhørende handlingsprogram, tiltaksplaner og koordinering med andre planer, strategier og satsinger på opplæringsområdet i fylket.

Vi tenker helhet, drar i samme retning og styrker dermed kvaliteten i Finnmarks-skolene. Gjennom samarbeid, raushet og optimisme kan vi sammen sørge for at Finnmark også i framtiden er et fylke hvor drømmer blir til virkelighet!

Vadsø, desember 2015

Runar Sjåstad Fylkesordfører