Hydrogensone Arktis - Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark 2021

Forord

Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Klimaendringene verden står ovenfor er formidable. Skal vi ha mulighet for å nå målene som er satt blant annet i Parisavtalen krever det omstilling og innovasjon innen alle samfunnsområder. Her må alle gjøre en innsats.

I et framtidig lavutslipp-samfunn er det forventet at rent hydrogen vil være viktig som energibærer og innsatsfaktor i industri. Hovedmålet for strategien er at det skal etableres en verdikjede for hydrogen i Troms og Finnmark. I dette ligger det at det i regionen produseres hydrogen, distribueres hydrogen, og at det er et regionalt marked for bruken av hydrogen. Hydrogenbransjen kan bli en stor og viktig ny bærekraftig næring i nord.

En ny regional verdikjede for hydrogen vil innebære reduksjon av klimagasser og økt verdiskaping. Vår region har gode forutsetninger særlig for produksjon av hydrogen og for å skape en sirkulær økonomi basert på sidestrømmer fra hydrogenproduksjon. En kommende hydrogenbransje i nord vil skape positive ringvirkninger. Det kan skape nye næringer, økt kompetanse, økt verdiskaping, reduksjon av klimagassutslipp og økt sysselsetting. Disse mulighetene vil vi utnytte. Samtidig er det viktig at ny næring etableres i en sameksistens med eksisterende næring. I oppfølging av strategien vil det også være viktig å ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser ovenfor urfolk og nasjonale minoriteter.

For å lykkes er blant annet tilgangen på kompetent arbeidskraft, næringsarealer, nødvendig infrastruktur og nasjonale og regionale støtteordninger for risikoavlastning helt sentrale ele- menter.

Vi er ikke i mål. Arbeidet med hydrogenstrategien har vist oss hvor kompleks samfunnsutviklingen er, og hvor viktig det er å “dra i samme retning”. For å lykkes er vi avhengig av at mange aktører agerer samtidig. Vi ønsker at strategien skal stake ut en felles retning, mobilisere aktører og gi oss gode mål for å lykkes. Fylkeskommunen som samfunnsutvikler skal ta en viktig rolle i dette arbeidet.