Vilt

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke-truede viltarter i fylket.

Våre oppgaver er å:

  • Sikre bestanden av de høstbare viltartene
  • Arbeide for å fremme formålet med viltloven
  • Veilede kommuner og rettighetshavere
  • Utøve myndighet når det gjelder jakt- og fangsttider
  • Fordele tilskudd til vilttiltak

Ansvaret for de store rovdyrene, eksempelvis gaupe og jerv, ligger hos Miljødirektorartet og Statsforvalteren.

Som planmyndighet har fylkeskommunen en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområdet, og å bidra til at den kommunale forvaltningen av elg ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold.

Fylkeskommunen er delegert myndigheten til å innskrenke jakttiden for elg og hjort der det er konflikter knyttet til jaktutøvelse. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås der dette er formålstjenlig, jfr. forskrift om jakt- og fangsttider §3, pkt. 2.

Bestandsvurdering og bestandsplaner for elg

Skuddpremie

Skuddpremie kan kun innføres for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Det er kun arter som tåler beskatning som vil omfattes av skuddpremieordninger.

Nyttige lenker: