Kystsel

For å jakte kystsel i Finnmark må det søkes om tillatelse fra fylkeskommunen. Jegere som søker må legge ved godkjent skyteprøve for storvilt fra siste/inneværende år. Søknader behandles fortløpende, og tillatelser er hjemlet i forskrift om kvoter i jakt på kystsel 2024 som trådte i kraft 1.1.2024.

Kvoter for 2024

Fra og med 1.1.2024 ble Troms og Finnmark fylkeskommune delt i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Det må derfor søkes om tillatelse i det fylket det skal jaktes i. Søkes det jakt for begge fylker, eller flere må det sendes inn søknader enkeltvis til hvert fylke.

Kystsel Finnmark kvote
Art Kvote Felte dyr Restkvote
Steinkobbe 60 0
Havert 115 0
Ringsel Fri jakt
Grønnlandssel Fri jakt

Ved felling

Ved felling av sel skal det snarest mulig meldes fra til Finnmark fylkeskommune via e-post til postmottak@ffk.no eller på telefon. Det skal oppgis art, antall og kommune.

Ved merket sel brukes fangstskjema for merket sel (PDF, 288 kB).

De som ikke har jaktet, melder fra til fylkeskommunen innen 15. oktober. Tillatelse forutsetter rapportering foregående år.

Gjennomføring av jakten/undersøkelsesplikt

Før jakten starter plikter jegeren å undersøke med Finnmark fylkeskommune om det er dyr igjen til felling innenfor totalkvoten i området. Fylkeskommunen er pålagt å stoppe jakten når totalkvoten er felt.

Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2 700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i Finnmark kan du få ved å kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Rapportering

Det skal rapporteres om fangst umiddelbart etter fangst av sel. Etter endt jakt uten fangst av sel skal det uansett rapporteres innen 15. oktober. Rapport kan sendes per e-post til postmottak@ffk.no eller direkte til saksbehandler. Fellingstallene danner grunnlaget for fylkeskommunens rapportering til Fiskeridirektoratet og senere kvotefastsetting.

Dersom jegeren ikke sender inn rapportering for jakten, kan dette medføre utestenging fra jakten påfølgende år.

Fyll ut søknad om felling (PDF, 88 kB)

Søknad om jakt og fangstrapport sendes til:

Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø 

E-post: postmottak@ffk.no