Innlandsfisk

Fiske etter innlandsfisk er en populær aktivitet som egner seg for alle, og som er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. I Finnmark er det gode muligheter for å fiske etter ørret, røye, gjedde, abbor, harr og sik.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de arter av innlandsfisk som innlandsfiskeforskriften § 2  tillater fiske etter.

Våre oppgaver inkluderer blant annet: 

  • Kultiveringstiltak
  • Fisketillatelser
  • Tillatelser til fysiske tiltak i vassdrag
  • Ivaretakelse av hensynet til lokale fiskebestander

Anadrom laksefisk forvaltes av Statsforvalteren.

Nyttige lenker

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark. (skal oppdateres ila 2024)

Statskog

Finnmarkseiendommen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Lov og laksefisk og innlandsfisk mv.

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer til kultiveringsformål

Forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps