Bygningsvern

Eier du et fredet eller verneverdig bygg? Her finner du viktig informasjon om vedlikehold og restaurering.

Den beste måten å bevare vår bygningsarv på er gjennom eiers bruk og vedlikehold. Som kulturminnevernmyndighet er vi derfor avhengig av ditt ønske om å ta vare på bygningen.

For alle fredede og verneverdige bygg finnes det regler for hvordan man går fram når man skal vedlikeholde, reparere eller restaurere.

Hovedregelen er at disse byggene bør gjennomgå en forsiktig restaurering etter antikvariske retningslinjer og prinsipper, slik at minst mulig endres.

Vanlig vedlikehold

Vanlig vedlikehold kan utføres uten at du må kontakte fylkeskommunen for annet enn råd og veiledning.

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredede bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdelene, for eksempel kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling, og detaljene så langt det er mulig.

Til vedlikeholdet skal man bruke de samme materialene som opprinnelig ble benyttet, med opprinnelige teknikker og utførelse.

Årlig kontroll

Det er lurt å ta en årlig kontroll av huset ditt. Ved jevnlig vedlikehold vil vedlikeholdsarbeidet bli en prosess og ikke et prosjekt.

Et jevnt vedlikehold er den beste form for vern, og er i det lange løp også det mest økonomiske.

Er du usikker på hva som er vanlig vedlikehold, ta kontakt med oss i fylkeskommunen. 

Mindre endringer og reparasjoner

Fylkeskommunen kan godkjenne mindre vesentlige endringer på fredede hus og anlegg.

Kulturminneloven § 15a sier at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i fredede kulturminner.

Er du usikker på hva som betegnes som en mindre endring eller reparasjon? Ta kontakt med oss, så veileder vi deg.   

Større endringer og reparasjoner

Det må søkes om tillatelse for å gjennomføre større reparasjoner og endringer.

Vår oppgave er å passe på at det ikke blir gjort så mange endringer at det til slutt er lite igjen av den opprinnelige bygningen.

Før større utbedringsarbeider settes i gang, må du henvende deg til fylkeskommunen, helst på et tidlig stadium i planleggingen. I første rekke for å få råd og veiledning, deretter for å få vite hvilke tiltak du kan regne med å få godkjent.

Eksempler på tiltak det må søkes dispensasjon for:

  • Hel eller delvis utskifting av grunnmur, vegger, bjelkelag eller tak
  • Utskifting av utvendig veggkledning, taktekking, vinduer, dører, listverk og piper
  • Utskifting av veggfast inventar, som skap, senger, benker og ovner
  • Endring av malingtype, farge, fjerning av eldre fargelag, overmaling av dekor og lignende
  • Ombygging/modernisering av rom
  • Montering av varmepumper
  • Tilbakeføring av bygningen til tidligere dokumentert tilstand

Arbeid på fredede bygninger

Alle eiere og håndverkere som jobber med fredede bygninger må være kjent med følgende:

  • Fredningsdokumentene inneholder retningslinjer for hva som er tillatt å gjøre med bygget. Arbeid/tiltak i strid med formålet med fredningen kan være straffbart.
  • Alt arbeid på fredede bygninger som går ut over vanlig vedlikehold må godkjennes av fylkeskommunen før arbeidet igangsettes.

Tips til når du skal restaurere

Gjør forundersøkelser og samle inn informasjon om bygningen, og spør om råd og veiledning. Spør gjerne to ganger for mye enn en gang for lite!

Dokumenter restaureringsprosessen med bilder før, under og etter restaurering.

Grunnregelen for antikvarisk restaurering er at det er bedre å vedlikeholde enn å reparere, og det er bedre å reparere enn å skifte ut. Aksepter spor etter tidens gang og skjevheter dersom det fungerer bygningsteknisk.

Det brukes samme metode og materialer som det opprinnelige.

Endre kun det du må, mest mulig av gamle bygningselementer og detaljer bør bevares. Må du fjerne så ikke kast gamle bygningsdeler – tenk gjenbruk og miljø.

Tenk reversible løsninger, det er bedre å legge til noe enn å fjerne noe. Hovedregelen er at det du gjør skal kunne fjernes, og bygget fremstå som før du gjorde endringen.

På denne måten blir bygningens historiske utvikling og kildeverdi ivaretatt og synlig.

Tilskudd

Du kan søke fylkeskommunen om tilskudd til restaurering av fredete bygg i privat eie. 

Les mer om tilskuddsordningen her

Mer informasjon

Gå til Riksantikvaren for mer informasjon om å eie et fredet bygg.

Det finnes også en interesseorganisasjon for eiere av fredede hus og anlegg, som heter Foreningen FREDET.

Gå til nettsiden til Foreningen FREDET

Artikkelliste