Den nordnorske kulturavtalen

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og i Finnmark har siden 1991 samarbeidet om felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen.

Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som ble inngått for første gang i 1991. Avtalen er utvidet og revidert flere ganger, siste gang i 2021. Formålet med avtalen er å videreutvikle kultursamarbeidet i Nord-Norge.

Den nordnorske kulturavtalen

Den nordnorske kulturavtalen er et sentralt verktøy for samarbeid og felles mål for både kulturpolitikk og utvikling av kulturlivet i nord. Kulturavtalen består av to deler:

  1. En politisk, strategisk del med visjon, målsetting og satsinger for det nordnorske kultursamarbeidet.
  2. En finansieringsdel som regulerer fordelingen av regionale tilskudd til 12 landsdelsdekkende kulturinstitusjoner og fire kunstnerorganisasjoner.

Institusjonene og organisasjonene i avtalen skal oppfylle prinsipper og forutsetninger om landsdelsdekkende rolle, kunstnerisk kvalitet og samhandling med andre aktører regionalt. Avtalen gir institusjonene forutsigbarhet som er nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur.

Avtalen revideres hvert fjerde år. Nåværende kulturavtale trådte i kraft 1. januar 2022.

Les Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 her (PDF, 12 MB)

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2021 og er en del av kulturavtalen. 

Les mer om litteraturstrategien her.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge

Det kulturpolitiske samarbeidet mellom fylkeskommunene koordineres av Landsdelsrådet for kultur. Landsdelsrådet ble opprettet i 2010 og består av de politiske ansvarlige for kultur i hver av fylkene. 

Landsdelsrådet skal sette dagsorden for kulturpolitiske saker som er viktige for landsdelen, men som også har nasjonal og internasjonal betydning.

Landsdelsrådet skal drøfte felles kulturpolitiske utfordringer, iverksette felles strategier og utviklingsprosjekter, være synlig på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer, og ta initiativ til jevnlig kontakt med Sametinget og Kulturdepartementet med underliggende direktorat.

Landsdelsrådet skal årlig gjennomgå kulturavtalen og være en aktiv eier og pådriver for utviklingen av kulturinstitusjonene i landsdelen. Landsdelsrådet skal ha en løpende dialog med kulturlivet, og arrangere møter og fagseminarer etter behov, gjerne knyttet opp mot eksisterende arrangement i landsdelen.

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner 2022–2025

Fylkeskommunene samarbeider om finansiering av flere nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Institusjonene som er med i avtalen er viktige aktører i kunst- og kulturlivet og representerer et bredt spekter av kulturuttrykk.

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025: institusjoner og organisasjoner
Institusjon / Organisasjon Sted
Arktisk Filharmoni Tromsø
Beaivváš Sámi Našunálateáhter - Det samiske nasjonalteatret Beaivváš Kautokeino
Davvi - Senter for scenekunst Hammerfest
Festspillene i Nord-Norge Harstad
Filmfond Nord
Forum for nordnorske dansekunstnere
Hålogaland amatørteaterselskap (HATS) Tromsø
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge Harstad, Alta, Hammerfest og Vadsø
Nord-Norske bildende kunstnere
Nordnorsk filmsenter Tromsø
Nordnorsk forfatterlag
Nordnorsk kunstnersenter Svolvær
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
Pikene på Broen Hammerfest