Regionalt nordområdeforum

Regionalt nordområdeforum er en arena for dialog og felles forståelse av spørsmål som er særlig relevante for utviklingen i nord. Dialogen skal styrke arbeidet med å videreutvikle nordområdepolitikken og bidra til sterkere regionalt eierskap til arbeidet.

Medlemmer

Forumets faste medlemmer er politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), politisk ledelse i de to nordnorske fylkene og Sametinget. 

Møter

Forumet møtes to ganger årlig i Nord-Norge. Tema på dagsorden fastsettes i dialog med forumets faste medlemmer og varierer fra gang til gang. Dialog med fylkeskommuner og sentrale fagmiljøer i nord er viktig for samordning av nasjonal og regional innsats i nordområdepolitikken. 

Fylkeskommunene og Sametinget har et særlig ansvar for å informere om aktuelle muligheter og utfordringer i landsdelen som har relevans for videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk.

Vertskapsansvaret for møtene rullerer mellom fylkene og Sametinget og bestemmer møtested.

Sekretariat

Sekretariatet for Regionalt nordområdeforum ligger i Vadsø, under internasjonal avdeling øst i Finnmark fylkeskommune.