Nordkalottsamarbeidet

Det er lange tradisjoner med kontakt og samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland i nord. Troms og Finnmark fylkeskommune har et sterkt engasjement innenfor Nordkalottsamarbeidet og arbeider for å utvikle dette samarbeidet.

Den viktigste ressursen i de norske nordområdene, er folkene som bor her, og som i generasjoner har utviklet samarbeid på tvers av landegrensene.

Nordkalottsamarbeidet ble formalisert allerede i 1967.

Det formelle regionale samarbeidsorganet er Nordkalottrådet (NKR). Nordkalottrådet er et politisk samarbeidsorgan for regionale utviklingsmyndigheter i de nordlige deler av Norge, Finland og Sverige. NKR skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig velbalansert utvikling på Nordkalotten. I Nordkalottrådet møter den øverste politisk valgte representanten i fylkene. Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo representerer Troms og Finnmark.

NKR har ansvaret for grensetjenestekontorene i Haparanda og Skibotn. Målet med grensetjenestekontorene er å hjelpe og veilede innbyggere, næringslivet og organisasjoner som opplever grensehindre.

Oppdragsgiver for NKRs virksomhet er Nordisk ministerråd. Gjennom NKRs handlingsplan skal rådet, foruten fylkenes egne målsettinger, også bidra til å oppnå målene i Nordisk ministerråds regionalpolitiske program.

Under NKR er en arbeidsgruppe ansvarlig for den løpende virksomheten. Arbeidsgruppen består av administrative personer fra fylkene. Virksomheten er i hovedsak prosjektbasert.

I tillegg er det et miljøråd for miljøsamarbeid på Nordkalotten.

Nordkalottrådet har søkbare virkemidler til disposisjon som brukes til finansiering av mindre samarbeidsprosjekter i regionen. 

Les mer om Nordkalottrådet på deres nettsider:

Nordkalottrådets virksomhet

Nordkalottens grensetjeneste

Prosjektstøtte