Barentssamarbeid

Barentssamarbeidet er et av kjerneområdene i Finnmark fylkeskommunes internasjonale arbeid. Innretningen på arbeidet og det geografiske nedslagsfeltet er imidlertid endret som en følge av Russlands krigføring i Ukraina. Engasjementet er nå i stor grad basert på samarbeid med de nordiske regionene vi har geografisk nærhet til: de nordlige delene av Sverige og Finland.

Samarbeidet i Barentsregionen foregår på både mellomstatlig og interregionalt nivå. Likevel har det regionale samarbeidet i Barentsregionen fått spesielt stor oppmerksomhet, også i de fora som ledes av nasjonale myndigheter.

Finnmark fylkeskommune skal være med på å sette dagsorden i nordområdene gjennom å skape kunnskap, aktivitet, økt verdiskaping og økt tilstedeværelse i nord. Vårt regionale forhold til Russland må fortsatt baseres på tydelighet, dialog og forutsigbarhet, men i tråd med nasjonale føringer har ikke fylkeskommunen samarbeid med russiske barentsfylker.

Det regionale og lokale forholdet mellom folk, også på tvers av landegrenser, er blitt viktigere enn før, og dette skal fylkeskommunen bidra til å fremme og videreutvikle.

Finnmark fylkeskommune arbeider aktivt med å:

  • Videreføre det internasjonale samarbeidet, herunder folk-til-folk samarbeidet i Barentsregionen
  • De nordnorske fylkeskommunene er eiere av Det norske Barentssekretariatet. Finnmark fylkeskommune er aktive i arbeidet med å videreutvikle Barentssekretariatet som verktøy for Barentssamarbeidet