Arktis

Fylkeskommunen har en viktig rolle i og ansvar for å balansere forholdet mellom vekst, utvikling og bærekraft i nord.

Finnmark utgjør hjertet i de norske nordområdene. Regionen har tidlig fått en forståelse av at oppmerksomhet rundt arktiske spørsmål vil øke som følge av klimaendringer og ressurspotensialet som finnes her.

I nordområdene er det regionale og internasjonale nært forbundet. Det internasjonale samfunn viser større interesse for Arktis og nordområdene enn tidligere. Samtidig kan beslutninger på internasjonalt nivå få ringvirkninger for regionale forhold og utviklingsmuligheter.

På samme måte vil regionale bestemmelser og tiltak kunne medvirke positivt til internasjonalt samarbeid. I Finnmark finnes viktige organisasjoner og kunnskapsmiljø som på sine områder tar en viktig rolle internasjonalt i utviklingen av vårt Arktis. Fylkeskommunen arbeider for å knytte disse ulike miljøene tettere sammen og har som mål at Finnmark skal ta en lederrolle i Arktis og styrke det regionale perspektivet i utviklingen av den internasjonale arktiske politikken.

Fylkeskommunen har en viktig rolle i og ansvar for å balansere forholdet mellom vekst, utvikling og bærekraft i nord. Det er viktig å fremheve det nyanserte bildet av det norske Arktis som en levende og fremtidsrettet region, som består av mennesker, moderne infrastruktur, forskning og næringsutvikling. Dette gjelder, ikke minst, i internasjonale fora som arbeider med nordområdepolitikk.