Opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever

Nyankomne elever har behov for et godt og tilpasset opplæringstilbud både i grunnskole og i videregående opplæring. Opplæring i grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvar for opplæringen på videregående nivå.

God organisering er viktig for at minoritetsspråkelige elever skal få opplæring tilpasset sine rettigheter og behov. Opplæringsloven § 3-12 slår fast retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring. Fylkeskommunen har plikt til å kartlegge, og har mulighet for å organisere opplæringen i egne grupper, klasser eller skoler dersom det er til det beste for eleven. 

Innføringstilbud til ungdom med innvandrerbakgrunn

Fylkeskommunen har et organisert opplæringstilbud til ungdom med innvandrerbakgrunn som har behov for mer norskopplæring og/eller grunnskoleopplæring ved flere skoler. Tilbudet skal gi elevene bedre forutsetninger for å kunne fullføre videregående opplæring. Finnmark har innføringstilbud lokalisert på fire videregående skoler i fylket skoleåret 23-24.

Finnmark har innføringsklasser ved Alta og Kirkenes videregående skole. Dette er et «nulte år» for fylkeskommunale elever, hvor eleven ikke bruker av sin rett til videregående opplæring.

Videre har fylket kombinasjonsklassetilbud ved Hammerfest og Vadsø videregående skole. Her samarbeider kommuner og fylkeskommunen om grunnskoleopplæring for kommunale og fylkeskommunale elever i alderen 16-24 år. Eleven får mulighet til å avlegge grunnskoleeksamen i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, samt mulighet til å forbedre grunnskolekarakterer. 

I tillegg gis det innføringstilbud gjennom LOSA ved Nettskolen i Finnmark. 

Kombinasjonsklasse tilbys på disse skolene:

Vadsø videregående skole

Hammerfest videregående skole

Innføringsklasse tilbys på disse skolene:

Kirkenes videregående skole

Alta videregående skole